Hiring offers

Oferta Beca d’Introducció a la investigació JAE Intro 2020

 

Eines per a reduir la contaminació per plàstics en ecosistemes de muntanya

 

Entitat Convocant: Presidència de l’Agència Estatal “Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación”

 

Objectius: Iniciació a la carrera científica, donant a conèixer en l’àmbit universitari les possibilitats professionals que ofereixen els Instituts del CSIC

 

Descripció del pla de formació: La contaminació per plàstics és molt diversa, tant en tipologia com en concentració. Estudis recents mostren com la presència de plàstics en sistemes fluvials pot ser similar o fins i tot més gran que la del medi marí. Els rius no només retenen, transformen i consumeixen material terrestre, sinó que també el transporten cap al mar. La neu, els esports de muntanya i el turisme rural són les principals activitats que atrauen un gran nombre de visitants cada any a les zones de muntanya que generen grans ingressos per al sector turístic, però que van associades a la generació de residus i especialment plàstics. Per tant, el paper que exerceixen els rius en el transport i processament de materials, considerat un servei ecosistèmic, es veurà afectat en aquells rius que drenen conques hidrogràfiques on l’abocament de plàstics sigui elevat. En aquest sentit, la contaminació per plàstics a la conca és responsable de la disfunció de l’ecosistema fluvial que processarà, retindrà i transportarà aquests materials antròpics. El projecte de formació investigadora que es proposa té com a objectiu principal l’estudi de les aportacions, retenció i transport de micro i macro-plàstics en rius de muntanya situats als Pirineus de Catalunya, Andorra i França. La presa de mostres, processat al laboratori i posterior anàlisi. Els resultats obtinguts serviran per identificar els residus més abundants i generar escenaris de major o menor acumulació de plàstics en rius de muntanya en funció de la pressió turística i les condicions climàtiques. Aquests escenaris ajudaran a la conscienciació sobre el paper de l’activitat humana en la problemàtica dels plàstics i també per visualitzar els efectes positius que es produirien al modificar els hàbits de consum i implementar models d’economia circular. L’estada de formació s’emmarca en el projecte interreg POCTEFA “Estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics en els ecosistemes de muntanya” ref: EFA 340/19 PLASTICOPYR.

 

Sol·licitants:

-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estant matriculades en un grau el curs acadèmic 2019-2020, tinguin al menys el 80 % del crèdits (ECTS) corresponents al grau complerts.

-Podran ser sol·licitants aquelles persones que hagin de ser estudiants de Màster Universitari oficial el curso 2020-2021. Havent sol·licitat la preadmissió, admissió o matrícula a un Màster Universitari oficial pel curs 2020-2021.

-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estiguin matriculades en un Màster Universitari oficial el curso 2019-2020

Data de finalització del estudis: l’1 de gener de 2017, en el cas d’ estudis de grau del EEES de 240 crèdits ECTS

 

Durada: 5 mesos consecutius, iniciant-se el primer dia del mes de setembre o d’octubre de 2020

 

Import de l’ajut: 3.000 € pel període de 5 mesos

 

Accés a la convocatòria: https://sede.csic.gob.es/intro2020

 

Terminis: Del 9 de març al 9 d’abril de 2020

 

Perfils: Estudiant o graduat /graduada en biologia, ciències ambientals, química o similar.

 

Requisits: Nota mitja de l’expedient acadèmic (en escala decimal): 8.00

 

Documentació: 

-Document acreditatiu d’identitat (DNI, NIE, Passaport)

-Certificació acadèmica personal o Expedient acadèmic (veure convocatòria)

-Currículum vítae (segons model)

-Documentació oficial que acrediti la formació complementària

-Carta de motivació (segons model)

 

Investigadora del CEAB: Helena Guasch helena.guasch@ceab.csic.es

Contacte CSIC: jaeintro@csic.es