Estudi del comportament del herbívor Sarpa salpa en funció de la talla y la mida del banc a la costa del Mediterrani Occidental. Avaluació dels canvis en el seu metabolisme en funció de la temperatura