Camps d’interès:

  • Dinàmica i genètica de poblacions de macròfits aquàtics
  • Cicles biogeoquímics costaners i mitigació del canvi climàtic
  • Conservació i restauració d’hàbitats costaners