Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (2005), primer postdoc a la Universitat d’Aarhus (2005-2008) i segon postdoc al mateix Centre d’Estudis Avançats de Blanes (2008-2011). Des del 2012 treballa al CEAB amb el grup del Dr. M. Ventura en aspectes relacionats amb l’estudi del canvi global amb un émfasi especial en l’eutrofització i l’efecte de les espècies introduïdes. En l’actualitat és membre de l’oficina tècnica del projecte LIMNOPIRINEUS cofinançat pel programa LIFE+ de la Unió Europea i coordinat des del CEAB.

La meva recerca se centra en l’estudi de la dinàmica de sistemes lacustres, paleolimnologia i aspectes limnològics del canvi global (el clima, l’eutrofització i l’efecte de les espècies introduïdes) utilitzant els pigments liposolubles com a marcadors taxonòmics d’organismes fotosintètics (algues, cianobacteris i bacteris fotosintètics) i com indicadors indirectes dels processos que tenen lloc en diferents escales espai/temps (l’herbivorisme, l’anòxia i l’eutrofització).