El meu principal camp d’interès és la genètica evolutiva. Durant la tesi doctoral em vaig centrar en l’estudi dels diferents processos que modelen la diversitat genètica dels organismes, utilitzant les planàries d’aigua dolça com a model, i fent especial èmfasi en el tipus de reproducció (sexual vs asexual), l’evolució cromosòmica i la història biogeogràfica.
Actualment, la meva recerca es centra en caracteritzar la base genètica de la formació de l’esquelet de silici de les esponges marines, mitjançant l’ús de dades genòmiques.