M’interessa sobretot la investigació de l’ecologia del bentos, en particular l’ecologia funcional que tingui una finalitat conservacionista i restauradora de l’ecosistema. Trobo important intentar entendre el màxim com es relacionen les espècies entre elles i amb l’ambient on es troben, per poder enfocar correctament les intervencions que hi realitzem nosaltres.