La meva principal missió és la de dinamització de la línia estratègica que hi ha al CEAB-CSIC sobre gestió integrada de recursos hídrics de la Conca Hidrogràfica de la Tordera.

Una zona que ha estat tradicionalment agrícola, amb conreus de secà i aprofitaments forestals als que se s’hi va sumar als anys 60’s un creixement de la industrialització, sobretot tèxtil al llarg del curs fluvial. Posteriorment, destaquen la implementació d’activitats turístiques a la costa deltaica, modificant el paisatge amb la construcció d’hotels i càmpings, principalment a la ciutat de Blanes. A la zona interior de la conca han proliferat les urbanitzacions difuses i terrasses al·luvials.

Destacar que s’han desenvolupat al llarg dels anys infraestructures i vies de comunicació que creuen aquesta unitat paisatgística (com la N-II) que actua com fragmentadora del territori.

En definitiva, al llarg dels anys, la conca de la Tordera ha patit canvis en els usos i cobertes del sòl, lligat a les dinàmiques de desenvolupament del turisme, la industrialització i construcció d’infraestructures, aquestes són les principals activitats que ocupen aquesta conca i han fet que el paisatge canvï significativament amb els anys.

Per aquesta raó, eines com la cartografia digital ens permetrà observar detingudament els usos del sòl actuals i ens ajudarà a visualitzar els canvis produïts, a més d’identificar els possibles problemes futurs i poder mitigar aquells més immediats com són la sobreexplotació dels aqüífers, la presència d’espècies invasores, fragmentació dels hàbitats o la contaminació per plàstics per exemple en aigües continentals.

Determinar els principals serveis ecosistèmics de la conca, quins són els que estan lligats estretament amb el recurs hídric, amb la població o amb els diversos sectors econòmics del territori serà de vital importància per conèixer les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la conca hidrogràfica i ens permetrà mitigar o adaptar-nos al canvi climàtic.