L’alarmant augment de CO2 a l’atmosfera, que enguany arriba a les 400 ppm per primera vegada en els últims 3 a 5 milions d’anys, i la certesa de que seguirem cremant combustibles fòssils en les pròximes dècades, han evidenciat la necessitat d’intensificar els esforços en l’estudi de els embornals de carboni naturals de la biosfera. El projecte que es proposa proporcionarà eines metodològiques i conceptuals sòlides, i estimacions actualitzades, per determinar el paper dels sediments de fanerògames marines (FM) com a embornals de carboni a llarg termini i la seva contribució a mitigar aquest augment. Es realitzarà una primera estimació global i un model preliminar per les FM espanyoles, i s’analitzarà el potencial econòmic per al país. Mentre que el fenomen d’acumulació refractària ha estat àmpliament estudiat en ecosistemes terrestres, les estimacions disponibles per als seus equivalents al litoral marí, també coneguts com Carboni Blau, són encara profundament escasses, fragmentàries i esbiaixades. Més encara, el coneixement dels factors responsables de la seva variabilitat o els intents de modelitzar la seva dinàmica, són virtualment inexistents. Durant l’última dècada, part de l’equip sol·licitant ha vingut liderant l’estudi del paper de les FM com a embornals significatius de carboni a llarg termini demostrant que Posidònia oceànica, endemisme de la mar Mediterrània, presenta els majors fluxos de carboni anuals cap als seus sediments i els majors estocs totals de totes les FM del món. Aquests estudis es van centrar en prades someres, en la caracterització bàsica de la bonera, i en proporcionar les primeres estimacions d’acumulació màxima. L’estudi dels canvis en els fluxos i estocs al llarg d’un gradient batimètric, o dels factors responsables de l’estabilització del carboni orgànic i inorgànic en els sediments, o la possibilitat de la seva monetització en els mercats de carboni, no han estat abordats. SUMILEN representa un pas endavant natural i innovador en relació amb projectes anteriors, que persegueix (i) millorar i ampliar les estimacions dels fluxos i estocs de carboni cap a sediments de FM (al llarg d’un gradient batimètric i en 4 espècies), (ii) estudiar i modelitzar alguns dels mecanismes que els controlen (per predir la seva evolució en escenaris de canvi), (iii) proposar un marc conceptual que ajudi a sistematitzar el creixent volum estudis sobre el tema, i (iv) analitzar el potencial econòmic del carboni segrestat en els mercats internacionals, elaborant una primera estimació per a Espanya. La llista de tècniques per afrontar aquests reptes inclou (i) la utilització de tecnologia de sondeig establertes i prototip (per mostrejar al llarg de tot el rang de profunditat), (ii) la combinació de diverses tècniques de datació (per estimar els fluxos i canvis en els mateixos durant els últims 6000 anys), (iii) tècniques avançades en geoquímica i edafologia (per estudiar les fonts i els mecanismes d’estabilització del carboni en el sediment), o (iv) una aproximació microbiològica (per analitzar la diversitat específica i metabòlica dels microbis responsables de la degradació de la matèria orgànica). Per dur endavant el projecte, SUMILEN ha reunit un grup multidisciplinari internacional que inclou ecòlegs, edafòlegs, microbiòlegs i analistes de mercats de carboni, d’Espanya (Catalunya, Galícia, i País Basc), Austràlia (Perth), Brasil (Són Paulo), i Anglaterra (Londres).