El projecte es centra en la identificació i quantificació de les arquees més abundants en les esponges d’ambients contaminats, amb funcions potencials en el metabolisme del nitrogen, fòsfor i sofre, la qual cosa ens proporcionarà pistes sobre la rellevància de les arquees simbionts en l’èxit competitiu de les esponges en condicions adverses, com ara les derivades de diferents tipus de contaminació

El projecte es continuació del projecte MarSymbiomics i s’emmarca dins de una de les línies del grup (CEAB-CSIC) “Molecular Ecology of the Marine Benthos”, en el qual estudiem l’aportació de les simbiosis múltiples a la diversitat i funcionament del bentos marí, utilitzant les esponges com a model, donat que són els animals vius més antics que es coneixen, s’associen amb nombroses bactèries i arquees i poden proliferar tant en ambients ben preservats com eutròfics.
Estudiant el microbiome de les esponges que proliferen en ambients contaminats i, més concretament les arquees, pretenem obtenir pistes sobre el paper d’aquests micro-organismes simbionts en l’eliminació/modificació d’alguns xenobiòtics i compostos (p.e. amoni o sulfídric) resultants d’activitats humana en les aigües d’aquests ambients, els quals d’altre forma serien nocius per les esponges.
El projecte implica la recol·lecció d’esponges abundants en ambients contaminats, la seva identificació taxonòmica (molecular i morfològica), la extracció del DNA i seqüenciació massiva de les arquees simbionts, obtenció d’una tabla d’OTUS. Disseny de sondes Taqman de les arquees d’interès i quantificació de les mateixes mitjançant PCR quantitativa.