Les condicions ambientals es troben sota ràpids processos de canvi a tot el món degut a les activitats de la creixent població humana. El canvi climàtic és un dels principals motius de preocupació. Mentre més i més persones s’estableixen al llarg de la costa, les pressions antropogèniques també augmenten, causant fragmentació i destrucció dels hàbitats costaners. Aquestes pressions comporten un declivi de la biodiversitat i a canvis en el funcionament dels ecosistemes. A la vegada, això limita el potencial del Creixement Blau (el creixement econòmic basat en els recursos aquàtics marins).
Els Boscos Blaus, com els de macroalgues, les praderies de fanerògames, aiguamolls i manglars, són hàbitats costaners amb vegetació que cobreixen enormes àrees al voltant del món, proporcionant varis tipus de serveis ecosistèmics. Les algues litorals, que cobreixen les costes rocoses, aporten matèria prima pels humans (aliment per consum propi i animal i fertilitzants), refugi i menjar per una varietat d’espècies i regulen el clima global mitjançant la retenció i emmagatzematge de carboni. Aquests ecosistemes estan experimentant múltiples pressions causades pel canvi climàtic i les activitats humanes, però els seus efectes romanen escassament explorats.
El principal objectiu del COASTFRAG és resoldre com la pressió causada per la fragmentació i la pèrdua d’hàbitat impacta en la composició d’espècies, l’estructura i les funcions de les comunitats d’algues intermareals. També explora l’efecte de múltiples pressions causades pel canvi climàtic (increment de temperatura, reducció de la qualitat de l’aigua, augment de la taxa de tempestes, migració d’espècies) i com les activitats humanes (pol·lució) contribueixen a la fragmentació d’hàbitat. Les dades s’incorporaran a models per avaluar les comunitats d’algues en varis escenaris, d’avui i d’un futur amb canvi climàtic. Amb això s’espera proporcionar prediccions robustes per donar suport a les decisions de les entitats gestores i demés parts interessades.