Aquest projecte té com a finalitat quantificar els efectes del temporal històric “Glòria” en els herbeis costaneres del litoral espanyol, especialment de Posidonia oceanica. Aquest element emblemàtic i estructurador de l’ecosistema marí mediterrani de fons sorrencs presenta un creixement molt lent (al voltant d’1 cm d’extensió horitzontal per any) i és susceptible de mortalitats massives enfront de factors agressius com l’enterrament i arrencament vinculats a fortes tempestes. L’impacte, extensió i durada del temporal Glòria ha estat excepcional però els escenaris de canvi climàtic indiquen que la freqüència d’aquests esdeveniments serà més gran en els propers anys, minvant fortament els serveis ecosistèmics que aquestes praderies ofereixen (refugi per a altres espècies, qualitat de l’aigua , protecció de la costa, embornal de carboni) i posant en risc la seva viabilitat. Aquest projecte busca estimar l’afectació de Glòria a el patrimoni natural submarí i els seus efectes col·laterals sobre els serveis que aporten, així com les relacions entre el grau de fragmentació de les praderies i el seu grau de enterrament/descalçament.