Espanya té l’obligació d’implementar la Directiva Hàbitats (92/43 / CEE), la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60 / CE) i la Directiva Marc d’Estratègia Marina (2008/56 / CE). En aquest projecte es pretén elaborar metodologies que permetin cartografiar adequadament les comunitats marines litorals, i que possibilitin detectar espècies i comunitats vulnerables, fins i tot quan la seva abundància és extraordinàriament escassa; crear índexs per establir l’estat ecològic de les masses d’aigua utilitzant les macroalgues i els macroinvertebrats com bioindicadors; i analitzar les dinàmiques de proliferació i impacte de les espècies marines invasores en el medi marí, amb especial atenció al que passa a la Mediterrània.