L’objectiu de NICUS és avaluar la capacitat de retenció del nitrogen dels rius urbans a diferents escales temporals i explorar si la restauració de rius amb infraestructures verdes com els fiber-rolls vegetats poden contribuir de forma significativa a millorar la seva capacitat d’autodepuració.

 

La qualitat de l’aigua es un dels grans Reptes Socials contemplats en el H2020, entre altres coses, perquè l’entrada massiva de nutrients a través dels efluents urbans de depuradores continua generant episodis d’ eutrofització i amenaça la integritat dels ecosistemes aquàtics. L’aridesa del clima Mediterrani i la demanda d’aigua dels nuclis urbans tendiran a accentuar-se, reduint el cabal dels rius i la seva capacitat de dilució, el que els tornarà més vulnerables a l’ excés de nutrients.

Foto 2 bis

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Els ecosistemes fluvials són capaços de transformar i retenir part dels nutrients dissolts en l’aigua, i per tant són de vital importància des d’una vessant ecològica, ambiental i social. Els rius urbans són “punts calents” de nitrificació, un procés microbià que transforma l’amoni a nitrat.

No obstant, l’acumulació de nitrogen en forma de biomassa o la seva eliminació permanent via desnitrificació no són sempre evidents, cosa que posa en qüestió la capacitat d’autodepuració d’aquests rius.

El projecte NiCUS pretén respondre preguntes tals com, està la biota saturada de nitrogen? L’escala d’observació es la més adient? fins a quin punt diferents estratègies de restauració podrien contribuir a augmentar la capacitat de retenir nitrogen dels rius urbans?

El projecte NiCUS pretén explorar aspectes essencials de la biogeoquímica fluvial poc estudiats a dia d’avui, especialment en rius urbans. Els objectius del  projecte NiCUS són:

  • Explorar l’efecte de les oscil·lacions diàries d’oxigen en les taxes de nitrificació i desnitrificació en rius receptors de efluents d’estacionsde depuració d’aigües residuals.
  • Quantificar l’eficiència de retenció de nitrogen de diferents substrats (naturals i derivats de la bioenginyeria, e.g. fiber rolls vegetats).
  • Evaluar la influència de la heterogeneïtat de substrats en el riu sobre la seva capacitat de retenir nutrients, i analitzar el cost-benefici d’utilitzar fiber rolls en rius restaurats.  

 

Els resultats del projecte NICUS aportaran informació fonamental sobre la capacitat d’autodepuració dels rius urbans i contribuiran al desenvolupament d’eines de gestió útils per a la comunitat científica i pels gestors del paisatge.