El deteriorament generalitzat dels ecosistemes associats a la vegetació costanera a la Mediterrània, al costat de l’aparent indiferència o, almenys, inacció per part de la societat respecte a aquest deteriorament dibuixa un futur poc esperançador, no només per als ecosistemes en si, sinó també per a les comunitats humanes el benestar de les quals depèn, directament o indirectament, d’ells. Les tempestes extremes tenen una excepcional capacitat de destrucció, que afecta béns i infraestructures, però també els ecosistemes i, per tant, compromet els béns i serveis que se’n deriven. Alhora, afecten el paisatge cultural, posant en evidència la força del canvi ambiental i orientant els predicats sobre les relacions entre humans i natura.

El present projecte, de vocació explícitament interdisciplinària, persegueix, en primer lloc, documentar el paper de les tempestes com a agents de canvi per a la vegetació costanera mediterrània, tant emergida com submergida (praderies submarines, vegetació de maresmes i de dunes). Es cartografiarà l’impacte de tempestes recents, tant extremes (decadals o seculars) com fortes (anuals) sobre aquests ecosistemes, alhora que es determinen els elements i mecanismes que determinen la seva regressió i la seva resiliència (Objectiu 1). Per a això, s’explotaran dades ja existents sobre dues tempestes extremes (la del dia de Sant Esteve de 2008 i la recent tempesta Glòria, gener de 2020), els catastròfics efectes de la qual ja es van investigar en diferents projectes, específics o oportunistes. Aquesta informació existent es complementarà amb dades de camp obtingudes mitjançant mètodes per a la mesura de moviments de sediment, que s’aplicaran després de les tempestes que es produeixin durant la vida del projecte. En segon lloc, s’avaluaran els impactes de les tempestes sobre béns i serveis associats a aquests ecosistemes, específicament emmagatzematge de carboni, protecció costanera, manteniment de la biodiversitat i serveis en forma de contribució al patrimoni cultural (Objectiu 2). Així mateix, s’estudiarà de quina manera les tempestes influeixen (o han influït) sobre la percepció social dels ecosistemes afectats i dels serveis associats (Objectiu 3), estudi que s’abordarà des d’una perspectiva autènticament interdisciplinària, en estreta col·laboració entre ecòlegs i científics socials. Finalment, s’aprofitarà la rellevància mediàtica de les tempestes i les seves conseqüències per aprofundir i millorar la percepció social i l’actitud de la població respecte a la vegetació costanera (Objectiu 4).

Amb aquesta finalitat, s’actuarà, d’una banda, mitjançant treball amb gestors i responsables de l’Administració, de manera a explorar conjuntament les possibilitats d’incrementar, o almenys protegir, la resiliència dels ecosistemes. D’altra banda, s’implicarà en el projecte a un conjunt d’artistes creatius, per tal de construir una espècie de narrativa de la tempesta mitjançant pintures, exposicions, documentals i altres mitjans, que incideixi en la millora del relat col·lectiu sobre els riscos del canvi global en general i en particular sobre aquests ecosistemes poc coneguts del gran públic.

Globalment, el nostre objectiu és entendre les tempestes com un estressor de la vegetació costanera, però alhora també com a agitadores culturals que estimulin el suport de la societat a aquests ecosistemes pretèrits.