Contribució al llistat faunístic dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa

Roig, R.de Mendoza, GuillermoPuig, MariàngelsLarraz, MarianoLangton, Peter H. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural 8: 25-39 (2016)  DIGITAL CSIC

Les publicacions adreçades a l’estudi de la fauna aquàtica invertebrada a la comarca de la Garrotxa són relativament escasses. En aquest estudi es contribueix al coneixement de les comunitats de macroinvertebrats aquàtics a la Garrotxa amb un llistat d’espècies a partir de mostres recollides a 29 punts de mostreig en els cursos fl uvials de la Garrotxa, corresponents a les conques dels rius Ter i Fluvià. En total es varen determinar 163 espècies, incloent 39 dípters quironòmids, 28 efemeròpters, 21 coleòpters, 19 tricòpters, 14 plecòpters, 14 odonats i 11 mol·luscs. Dues espècies de dípters chironomids (Diptera: Chironomidae) són cites noves per a la Península Ibèrica: Micropsectra logani (Edwards) i Stempellinella fl avidula (Johannsen). També es destaca la contribució d’aquest estudi al coneixement de la distribució d’algunes espècies, i es descriuen breument les condicions ambientals dels punts mostrejats.