Inici del procés d’elecció a la direcció del CEAB

 

Requisits per presentar-se:

Personal investigador doctor de reconegut prestigi que posseeixi la idoneïtat i la qualificació professional adequada per a lexercici de les funcions inherents al càrrec, podent ser personal propi pertanyent al CSIC o personal extern que es vinculi al CSIC mitjançant conveni o un altre instrument que així ho prevegi.

 

Requisits del contingut de la candidatura:

Carta de presentació segons model, explicant la motivació per ocupar la direcció de l’institut, destacant-ne les qualitats que considera la fan adequada per al lloc.
Curriculum Vitae complet.

Projecte de direcció detallat seguint el següent esquema establert i amb una extensió limitada: Anàlisi de la situació, missió i visió de l’institut (en línia, orientativament, amb els apartats recollits al Pla Estratègic del CSIC vigent). Anàlisi DAFO i perspectiva a curt i mitjà termini. Programa científic, incloent-hi reptes i resultats esperats, estratègia proposada i accions a realitzar. Programa de gestió, considerant la situació economicoadministrativa de l’institut.

 

Procés i calendari:

Junta inici del procés d’elecció: 20 abril 2022

Publicació de la futura vacant a la web del CEAB i del CSIC: a partir del 21 d’abril 2022

Termini presentació candidatures: fins a 10 de juny 2022

Junta de revisió i certificació de les candidatures: 15 de juny 2022

Posada a disposició de candidatures al claustre: a partir del 16 de juny de 2022

Claustre d’aportacions i debat: entre finals de juny i principis de juliol

Incorporació d’aportacions i publicació dels projectes actualitzats: 20 de juliol 2022

Presentació d’avals: del 21 al 25 de juliol de 2022. Els avals es presentaran a la Secretaria del Claustre (m.genovart@csic.es), individualment i de manera raonada però anonimitzada i seguint un model establert. Serà possible avalar un o més dels projectes presentats per les diferents candidatures.

Informe de les persones designada pel claustre per comptar els avals i resumir-ne els motius exposats: fins a finals de juliol 2022

Reunió de Junta i emissió dinforme (seguint model establert i després de recollir lopinió dels grups de recerca i dels responsables dels departaments, serveis i gerència): setembre 2022.

En una primera fase, les persones candidates amb interès en el lloc hauran de remetre la següent documentació per correu electrònic a la gerència del CEAB (gerencia.ceab@csic.es), rebent justificant de recepció:

-CV complet
-Carta presentació (model I)
-Projecte de direcció (model II)

El termini d’enviament d’aquesta documentació finalitzarà el proper dia 10 de juny.