Inici del procés d’elecció a la direcció del CEAB

 

Requisits per presentar-se:

Personal investigador doctor de reconegut prestigi que posseeixi la idoneïtat i la qualificació professional adequada per a lexercici de les funcions inherents al càrrec, podent ser personal propi pertanyent al CSIC o personal extern que es vinculi al CSIC mitjançant conveni o un altre instrument que així ho prevegi.

 

Requisits del contingut de la candidatura:

Carta de presentació segons model, explicant la motivació per ocupar la direcció de l’institut, destacant-ne les qualitats que considera la fan adequada per al lloc.
Curriculum Vitae complet.

Projecte de direcció detallat seguint el següent esquema establert i amb una extensió limitada: Anàlisi de la situació, missió i visió de l’institut (en línia, orientativament, amb els apartats recollits al Pla Estratègic del CSIC vigent). Anàlisi DAFO i perspectiva a curt i mitjà termini. Programa científic, incloent-hi reptes i resultats esperats, estratègia proposada i accions a realitzar. Programa de gestió, considerant la situació economicoadministrativa de l’institut.

 

Procés i calendari:

Junta inici del procés d’elecció: 20 abril 2022

Publicació de la futura vacant a la web del CEAB i del CSIC: a partir del 21 d’abril 2022

Termini presentació candidatures: fins a 10 de juny 2022

Junta de revisió i certificació de les candidatures: 15 de juny 2022

Posada a disposició de candidatures al claustre: a partir del 16 de juny de 2022

Claustre d’aportacions i debat: 22 de juny de 2022

Incorporació d’aportacions i publicació dels projectes actualitzats: 8 de juliol 2022

Presentació d’avals: del 21 al 25 de juliol de 2022. Els avals es presentaran en un sobre tancat a la Secretaria del Claustre (m.genovart@csic.es), individualment i de manera raonada però anonimitzada i seguint un model establert. Els sobres s’introduiran en una urna ubicada a la Sala Margalef de 10 h a 11 h pel seu posterior recompte. Serà possible avalar un o més dels projectes presentats per les diferents candidatures introduint més d’una papereta en el mateix sobre. Pels avals per delegació, caldrà aportar un mail de conformitat. El recompte el realitzarà la secretària del Claustre en presència de qualsevol persona del Claustre que hi vulgui estar present.

Remissió a Gerència de l’informe del recompte d’avals i resum dels motius exposats per part de la secretària del Claustre: abans del 30 de juliol de 2022.

Els resultats han estat:CENS IPs CLAUSTRE: 26

PARTICIPANTS: 25

ABSTENCIONS: 1

AVALS DIPOSITATS: 30

 

CANDIDATURA MARC RIUS VILADOMIU:

AVALS REBUTS: 19

MITJANA PUNTUACIONS APARTAT A: 4.63

MITJANA PUNTUACIONS APARTAT B: 4.60

MITJANA PUNTUACIONS APARTAT C: 4.55

PROMEDI PUNTUACIONS APARTAT D: 4.33

 

CANDIDATURA RAFAEL SARDA BORROY:

AVALS REBUTS: 11

MITJANA PUNTUACIONS APARTAT A: 4.45

MITJANA PUNTUACIONS APARTAT B: 4.45

MITJANA PUNTUACIONS APARTAT C: 4.36

MITJANA PUNTUACIONS APARTAT D: 4.00

 

**A. Adequació del projecte al desenvolupament de la missió i visió del CEAB
**B. Diagnòstic realista de la situació actual del CEAB
**C. Grau de realisme de la proposta i dels recursos requerits per executar-la
**D. Capacitat del candidat per desenvolupar la proposta

 

Reunió de Junta i emissió dinforme (seguint model establert i després de recollir lopinió dels grups de recerca i dels responsables dels departaments, serveis i gerència): 15 de setembre 2022.

En una primera fase, les persones candidates amb interès en el lloc hauran de remetre la següent documentació per correu electrònic a la gerència del CEAB (gerencia.ceab@csic.es), rebent justificant de recepció:

-CV complet
-Carta presentació (model I)
-Projecte de direcció (model II)

El termini d’enviament d’aquesta documentació finalitzarà el proper dia 10 de juny.