Els meus interessos en recerca es centren en la modelització matemàtica aplicada en biologia, l’optimització i el control òptim. Estic particularment interessat en el control de poblacions de mosquits i l’epidemiologia de les malalties transmeses per vectors.