Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL www.ceab.csic.es

El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), l’informa que l’accés i ús de la pàgina web www.ceab.csic.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant, conjuntament denominats com el Portal ) estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts puguin requerir l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

El CEAB-CSIC es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny. A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts presentats. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, de manera que us convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou el Portal.

El CEAB-CSIC no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en www.ceab.csic.es en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l’Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotips, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen al CEAB-CSIC o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La informació disponible en aquest lloc web, llevat d’indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització; quedant autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

  • Queda prohibida, en qualsevol circumstància, la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L’usuari queda obligat a esmentar la font dels documents objecte de la reutilització.
  • L’usuari queda obligat a esmentar la data de l’última actualització dels documents objecte de la reutilització

El CEAB-CSIC declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la del CEAB-CSIC hauran de tenir en compte el següent:

  1. L’establiment de l’hiperenllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre el CEAB-CSIC i el propietari de la pàgina web, ni l’acceptació i aprovació per part del CEAB-CSIC dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el CEAB-CSIC ha autoritzat expressament l’hiperenllaç, ni que ha supervisat o assumit els continguts i serveis oferts o posats a disposició en aquesta pàgina web.
  1. El CEAB-CSIC no es responsabilitza, de cap manera, ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment del hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  1. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al CSIC, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.
  1. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a drets de tercers.

FRAMES

El CEAB-CSIC prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

PRIVACITAT

El CEAB-CSIC és l’entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal www.ceab.csic.es.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’CEAB.CSIC es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

L’usuari podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se als serveis administratius del CEAB-CSIC a l’adreça C / Carretera d’accés a la cala Sant Francesc nº14 17300 Blanes (Girona) Espanya, per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a l’adreça anteriorment indicada.

EL CEAB-CSIC manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al REAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que els ciutadans facilitin al CEAB-CSIC, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

EL CEAB-CSIC es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el CEAB-CSIC anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que es consideri necessari, l’acceptació dels mateixos.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el CEAB-CSIC i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.