La meva recerca es centra en l’estudi de l’estructura i dinàmica de comunitats i ecosistemes dominats per plantes aquàtiques. Això abasta des de les praderies de fanerògames marines a la zona litoral, fins a la vegetació aquàtica d’estuaris, aiguamolls, zones de ribera, estanys i basses en aigües continentals. Fent servir les plantes aquàtiques com a organisme model, el meu grup de recerca té com a centres d’interès l’ecologia de comunitats, l’ecologia funcional, els cicles del carboni i del nitrogen, la contaminació per metalls en aiguamolls i la conservació i restauració dels ecosistemes. L’ecofisiologia, la biogeoquímica, els models estadístics i més recentment la genètica molecular son disciplines de les que ens ajudem per a entendre el funcionament dels ecosistemes aquàtics per tal de millorar-ne la seva gestió.

Camps de recerca:

  • Ecologia de comunitats de plantes aquàtiques en estanys i basses
  • Funcions ecològiques de les praderies de fanerògames marines
  • Els macròfits com a bio-indicadors de l’impacte humà (eutrofització i metalls pesants) sobre els ecosistemes aquàtics
  • Conservació i restauració dels ecosistemes
  • Impacte de les espècies introduïdes