La conservació i l’ús sostenible dels recursos naturals marins i la preservació de la funcionalitat dels ecosistemes que els suporten han de ser un objectiu prioritari per a la societat. L’objectiu del meu projecte d’investigació és aprofundir, mitjançant eines empíriques i teòriques, en la comprensió de la resposta de l’ecosistema a agents d’estrès generats per l’home. Aquestes respostes sovint impliquen un comportament no lineal que genera transicions abruptes i inesperades entre un estat normal i un estat clarament empobrit que ha perdut la capacitat de generar serveis ecosistèmics. Adquireix gran valor determinar els llindars de tolerància a l’estrès a partir dels quals es produeix aquesta transició. Fent servir com a sistemes d’estudi les comunitats de macròfits marins mediterrànies, pretenem desenvolupar elements predictius i diagnòstics que ajudin a predir els llindars al voltant d’aquestes transicions crítiques i que explicitin la seva sensibilitat a altres condicionants del medi, com l’escalfament global o l’eutrofització.