Ofertas JAE-INTRO

Oferta Beca d’Introducció a la investigació JAE Intro 2020

 

Eines per a reduir la contaminació per plàstics en ecosistemes de muntanya

 

Entitat Convocant: Presidència de l’Agència Estatal “Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación”

Objectius: Iniciació a la carrera científica, donant a conèixer en l’àmbit universitari les possibilitats professionals que ofereixen els Instituts del CSIC

Descripció del pla de formació: La contaminació per plàstics és molt diversa, tant en tipologia com en concentració. Estudis recents mostren com la presència de plàstics en sistemes fluvials pot ser similar o fins i tot més gran que la del medi marí. Els rius no només retenen, transformen i consumeixen material terrestre, sinó que també el transporten cap al mar. La neu, els esports de muntanya i el turisme rural són les principals activitats que atrauen un gran nombre de visitants cada any a les zones de muntanya que generen grans ingressos per al sector turístic, però que van associades a la generació de residus i especialment plàstics. Per tant, el paper que exerceixen els rius en el transport i processament de materials, considerat un servei ecosistèmic, es veurà afectat en aquells rius que drenen conques hidrogràfiques on l’abocament de plàstics sigui elevat. En aquest sentit, la contaminació per plàstics a la conca és responsable de la disfunció de l’ecosistema fluvial que processarà, retindrà i transportarà aquests materials antròpics. El projecte de formació investigadora que es proposa té com a objectiu principal l’estudi de les aportacions, retenció i transport de micro i macro-plàstics en rius de muntanya situats als Pirineus de Catalunya, Andorra i França. La presa de mostres, processat al laboratori i posterior anàlisi. Els resultats obtinguts serviran per identificar els residus més abundants i generar escenaris de major o menor acumulació de plàstics en rius de muntanya en funció de la pressió turística i les condicions climàtiques. Aquests escenaris ajudaran a la conscienciació sobre el paper de l’activitat humana en la problemàtica dels plàstics i també per visualitzar els efectes positius que es produirien al modificar els hàbits de consum i implementar models d’economia circular. L’estada de formació s’emmarca en el projecte interreg POCTEFA «Estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics en els ecosistemes de muntanya» ref: EFA 340/19 PLASTICOPYR.

Sol·licitants:

-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estant matriculades en un grau el curs acadèmic 2019-2020, tinguin al menys el 80 % del crèdits (ECTS) corresponents al grau complerts.
-Podran ser sol·licitants aquelles persones que hagin de ser estudiants de Màster Universitari oficial el curso 2020-2021. Havent sol·licitat la preadmissió, admissió o matrícula a un Màster Universitari oficial pel curs 2020-2021.
-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estiguin matriculades en un Màster Universitari oficial el curso 2019-2020
Data de finalització del estudis: l’1 de gener de 2017, en el cas d’ estudis de grau del EEES de 240 crèdits ECTS

Durada: 5 mesos consecutius, iniciant-se el primer dia del mes de setembre o d’octubre de 2020

Import de l’ajut: 3.000 € pel període de 5 mesos

Accés a la convocatòria: https://sede.csic.gob.es/intro2020

Terminis: Del 9 de març al 9 d’abril de 2020

Perfils: Estudiant o graduat /graduada en biologia, ciències ambientals, química o similar.

Requisits: Nota mitja de l’expedient acadèmic (en escala decimal): 8.00

Documentació:
-Document acreditatiu d’identitat (DNI, NIE, Passaport)
-Certificació acadèmica personal o Expedient acadèmic (veure convocatòria)
-Currículum vítae (segons model)
-Documentació oficial que acrediti la formació complementària
-Carta de motivació (segons model)

Investigadora del CEAB: Helena Guasch helena.guasch@ceab.csic.es

Contacte CSIC: jaeintro@csic.es

Oferta Beca d’Introducció a la investigació JAE Intro 2020

 

Caracterització funcional d’espècies d’aiguamoll per al seu ús en la depuració d’aigües residuals

 

Entitat Convocant: Presidència de l’Agència Estatal “Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación”

Objectius: Iniciació a la carrera científica, donant a conèixer en l’àmbit universitari les possibilitats professionals que ofereixen els Instituts del CSIC

Descripció del pla de formació: El treball que us proposem està a cavall entre la recerca en ecologia fluvial i la ecofisiologia de plantes aquàtiques i té com a objectiu avaluar i quantificar la capacitat i eficiència de la vegetació d’aiguamoll i microorganismes associats en la retenció i processat de nutrients contaminants de l’aigua subsuperficial de rius fortament alterats i receptors d’EDARS. El treball de camp es realitza a les instal·lacions de l’Urban River Laboratory (URL; https://urbanriverlab.com/) situat a les dependències de la depuradora de Montornès de Vallès on tenim un sistema experimental que consisteix en 12 canals alimentats per aigua de l’efluent de la EDAR en flux continu i que s’usen per a la experimentació amb diferents espècies en la cerca d’estratègies de gestió alternatives i sostenibles per tal de millorar la capacitat d’autodepuració de rius urbans, basades en l’ús de filtres verds. El pla de treball preveu la participació en campanyes bàsiques de caracterització de la biogeoquímica fluvial, mesures de l’estructura i biomassa de la vegetació i ús de relacions al·lomètriques, i processat de mostres per a les anàlisi de C (carboni), N (nitrogen) i P (fòsfor) elemental en teixits vegetals i biofilm. L’estudiant s’integrarà al grup d’Ecologia fluvial del CEAB-CSIC en un ambient multi-disciplinar i amb possibilitat d’interactuar amb un grup ampli i divers d’investigadors, personal tècnic i estudiants en formació.

Sol·licitants:
-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estant matriculades en un grau el curs acadèmic 2019-2020, tinguin al menys el 80 % del crèdits (ECTS) corresponents al grau complerts.
-Podran ser sol·licitants aquelles persones que hagin de ser estudiants de Màster Universitari oficial el curs 2020-2021. Havent sol·licitat la preadmissió, admissió o matrícula a un Màster Universitari oficial pel curs 2020-2021.
-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estiguin matriculades en un Màster Universitari oficial el curso 2019-2020
Data de finalització del estudis: l’1 de gener de 2017, en el cas d’ estudis de grau del EEES de 240 crèdits ECTS

Durada: 5 mesos consecutius, iniciant-se el primer dia del mes de setembre o d’octubre de 2020

Import de l’ajut: 3.000 € pel període de 5 mesos

Accés a la convocatòria: https://sede.csic.gob.es/intro2020

Terminis: Del 9 de març al 9 d’abril de 2020

Perfils: Estudiant o graduat /graduada en biologia, ciències ambientals, química o similar.

Requisits: Nota mitja de l’expedient acadèmic (en escala decimal): 8.00

Documentació:
-Document acreditatiu d’identitat (DNI, NIE, Passaport)
-Certificació acadèmica personal o Expedient acadèmic (veure convocatòria)
-Currículum vítae (segons model)
-Documentació oficial que acrediti la formació complementària
-Carta de motivació (segons model)

Investigadora del CEAB: Esperança Gacia gacia@ceab.csic.es

Contacte CSIC: jaeintro@csic.es

Oferta Beca d’Introducció a la investigació JAE Intro 2020

 

Operación nitrato: Soluciones verdes para maximizar la eliminación de nitrato en ríos mediterráneos

 

Entitat Convocant: Presidència de l’Agència Estatal “Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación”

Objectius: Iniciació a la carrera científica, donant a conèixer en l’àmbit universitari les possibilitats professionals que ofereixen els Instituts del CSIC

Descripció del pla de formació: La contaminación derivada del exceso de nitratos compromete la calidad de nuestras reservas de agua, y es uno de los retos medioambientales más complejos que debemos afrontar en la próxima década. Históricamente, los ríos y sus riberas se han considerado ecosistemas con una alta capacidad para retener y eliminar nitrógeno. Sin embargo, estudios recientes sugieren que en regiones mediterráneas esta capacidad es muy limitada, aunque se desconocen las causas. Una de las hipótesis que barajamos es que los procesos microbianos están limitados por carbono, ya que la concentración de carbono orgánico disuelto en los ríos mediterráneos es muy inferior a la de regiones más templadas.

El trabajo que aquí se plantea pretende contribuir a la resolución de esta incógnita combinando distintas aproximaciones experimentales. Por un lado, se cuantificará el potencial de retención de nitrato de aguas de distinta procedencia y con distinta concentración de carbono orgánico disuelto (fuentes, freáticos, ríos, humedales, efluentes de depuradora, embalses). Para ello se realizará una campaña extensiva de recogida de muestras, las cuales se incubarán posteriormente en el laboratorio bajo condiciones controladas. Por otro lado, combinaremos medidas de actividad metabólica con adiciones de nitrato, carbono y trazadores inteligentes en distintos tramos de río, para testar la hipótesis que el carbono limita la actividad microbiana y consecuentemente la retención de nitrato. El sistema de estudio será el río Tordera (900 km2, Cataluña), río que estudiamos desde hace décadas y para el que disponemos información previa. Este río nace en el P.N. Montseny y desemboca en el Mar Mediterráneo, atravesando zonas forestales, agrícolas, urbanas, y también zonas de humedales e inundables.

Los resultados obtenidos permitirán cuantificar el potencial de retención de distintas infraestructuras verdes localizadas a lo largo de la red fluvial en función de la disponibilidad de carbono. Durante el periodo JAE-Intro, la candidata se sumergirá de lleno en nuestra línea de investigación, y con su trabajo arrojará luz sobre el tema de estudio, el cual se pretende potenciar en los próximos años. Además, la candidata tendrá oportunidad de aprender y combinar distintas aproximaciones experimentales, realizar trabajo de campo y laboratorio, fortalecer conceptos en biogeoquímica y ecología acuática, y ahondar en aspectos relacionados con el análisis de datos y el tratamiento estadístico.

Sol·licitants:
-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estant matriculades en un grau el curs acadèmic 2019-2020, tinguin al menys el 80 % del crèdits (ECTS) corresponents al grau complerts.
-Podran ser sol·licitants aquelles persones que hagin de ser estudiants de Màster Universitari oficial el curso 2020-2021. Havent sol·licitat la preadmissió, admissió o matrícula a un Màster Universitari oficial pel curs 2020-2021.
-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estiguin matriculades en un Màster Universitari oficial el curso 2019-2020
Data de finalització del estudis: l’1 de gener de 2017, en el cas d’ estudis de grau del EEES de 240 crèdits ECTS

Durada: 5 mesos consecutius, iniciant-se el primer dia del mes de setembre o d’octubre de 2020

Import de l’ajut: 3.000 € pel període de 5 mesos

Accés a la convocatòria: https://sede.csic.gob.es/intro2020

Terminis: Del 9 de març al 9 d’abril de 2020

Perfils: Estudiant o graduat /graduada en biologia, ciències ambientals, química o similar.

Requisits: Nota mitja de l’expedient acadèmic (en escala decimal): 8.00

Documentació:
-Document acreditatiu d’identitat (DNI, NIE, Passaport)
-Certificació acadèmica personal o Expedient acadèmic (veure convocatòria)
-Currículum vítae (segons model)
-Documentació oficial que acrediti la formació complementària
-Carta de motivació (segons model)

Investigadora del CEAB: Susana Bernal (sbernal@ceab.csic.es)

Contacte CSIC: jaeintro@csic.es

Oferta Beca d’Introducció a la investigació JAE Intro 2020

 

Capacidad bio-reactiva de los ríos receptores de efluentes de estaciones depuradoras de aguas residuales: influencia del hábitat fluvial

 

Entitat Convocant: Presidència de l’Agència Estatal “Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación”

Objectius: Iniciació a la carrera científica, donant a conèixer en l’àmbit universitari les possibilitats professionals que ofereixen els Instituts del CSIC

Descripció del pla de formació: Los efluentes procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) aportan cantidades relevantes de nutrientes, sólidos en suspensión, bacterias y otros contaminantes a los ríos receptores. En el caso de los ríos intermitentes, característicos de la región Mediterránea, las entradas de la EDARs pueden variar significativamente a lo largo del año, llegando al 100% del agua del río durante el periodo estival. Teniendo en cuenta que la capacidad bio-reactiva (metabolismo y retención de nutrientes) de los ríos receptores puede contribuir a regular i reducir el exceso de nutrientes recibidos, es relevante entender cómo la variabilidad temporal de los aportes de las EDARs influencia la respuesta funcional de estos ríos. Esta ha sido una de las líneas de investigación del grupo Integrative Freshwater Ecology durante las últimas décadas. Dentro de esta línea de investigación, el proyecto actual (Eco-Reactors) tiene como objetivo examinar cómo las características hidromorfológicas del hábiat fluvial influencian la respuesta metabólica (respiración y producción primaria) de los ríos receptores; y a su vez, cómo esto puede determinar la capacidad de retención de nutrientes de estos ríos. Para ello, se caracterizará el régimen temporal metabólico y se examinará cómo se ve influenciado por las características de hábitat fluvial del río receptor. Disponemos de tramos de ríos experimentalmente modificados a partir de intervenciones de restauración (tramos rápidos y lentos) en un río con vegetación de ribera (riera de Cànoves) y en otro sin vegetación (riera de Caldes). Se utilizaran sensores de recogida de datos con frecuencia elevada de concentración de oxigeno disuelto para medir tasas diarias de respiración y producción primaria. El/La candidato/a JAEintro participará en los muestreos y experimentos que estemos realizando en los ríos de estudio; así como en el procesado y análisis de las muestras recolectadas. Con estas actividades, aprenderá diversas metodologías para la medición de la capacidad bio-reactiva de los ríos. También aprenderá conceptos fundamentales sobre la dinámica metabólica y de retención de nutrientes en ríos receptores de EDARs y sobre cómo se calculan diferentes métricas funcionales a partir de los datos obtenidos en los muestreos y experimentos.

Sol·licitants:
-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estant matriculades en un grau el curs acadèmic 2019-2020, tinguin al menys el 80 % del crèdits (ECTS) corresponents al grau complerts.
-Podran ser sol·licitants aquelles persones que hagin de ser estudiants de Màster Universitari oficial el curso 2020-2021. Havent sol·licitat la preadmissió, admissió o matrícula a un Màster Universitari oficial pel curs 2020-2021.
-Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que estiguin matriculades en un Màster Universitari oficial el curso 2019-2020
Data de finalització del estudis: l’1 de gener de 2017, en el cas d’ estudis de grau del EEES de 240 crèdits ECTS

Durada: 5 mesos consecutius, iniciant-se el primer dia del mes de setembre o d’octubre de 2020

Import de l’ajut: 3.000 € pel període de 5 mesos

Accés a la convocatòria: https://sede.csic.gob.es/intro2020

Terminis: Del 9 de març al 9 d’abril de 2020

Perfils: Estudiant o graduat /graduada en biologia, ciències ambientals, química o similar.

Requisits: Nota mitja de l’expedient acadèmic (en escala decimal): 8.00

Documentació:
-Document acreditatiu d’identitat (DNI, NIE, Passaport)
-Certificació acadèmica personal o Expedient acadèmic (veure convocatòria)
-Currículum vítae (segons model)
-Documentació oficial que acrediti la formació complementària
-Carta de motivació (segons model)

Investigadora del CEAB: Eugènia Martí eugenia@ceab.csic.es

Contacte CSIC: jaeintro@csic.es