Analytic Chemistry

Personal

Responsable científica: Dra. Susana Bernal (sbernal@ceab.csic.es)
Responsable tècnica:  Carmen Gómez (cgomez@ceab.csic.es)

Presentació del servei

El servei d’anàlisi de nutrients està equipat amb un autoanalitzador de flux continu model FUTURA de ALLIANCE INSTRUMENTS.
Aquest servei està preparat per analitzar la concentració de nutrients inorgànics dissolts (Nitrat, Nitrit, Amoni, Fosfat, Silicat) i la concentració total de fòsfor (TP) i de nitrogen (TN), tant en mostres d’aigües continentals com en mostres d’aigua de mar.

20161213_133129

Aplicacions

Algunes de les aplicacions de l’anàlisi de nutrients són:

  • El control de fitoplàncton i la producció de biomassa en determinades zones d’interès.
  • L’estudi del creixement de microorganismes a partir de limitacions de nutrients a l’aigua.
  • L’anàlisi de la contaminació ambiental.
  • L’evaluació temporal de variables que són indicatives de canvis en el nivell tròfic del sistema i que poden afectar la productivitat pesquera.
  • L’anàlisi de la deposició atmosfèrica sobre sistemes aquàtics.

Mètodes analítics

Els mètodes analítics estan oficialment comprovats per certificacions internacionals com: ISO, AOAC, BATF, USEPA, AFNOR, COFRAC ….

DESCRIPCIÓ DELS MÈTODES:

NITRATS: Els nitrats es redueixen a nitrits en una columna reductora de coure/cadmi. Els nitrits reaccionen amb la sulfanilamida en condicions àcides per donar un compost diazo. Amb N-(1-Naphthyl)esthylene diamin, la barreja passa a ser un compost de color rosa.

La mesura colorimètrica és mesura a 520/540nm.

FOSFATS: El heptamolibdat d’amoni reacciona amb l’ortofosfat en condicions àcides per formar l’àcid fosfomolíbdic. Aquesta barreja es redueix a blau de molibdat amb àcid ascòrbic. La reacció és catalitzada amb tartrat d’antimoni i potassi. La densitat òptica és mesura a una longitud d’ona de 880nm.

AMONI: El mètode es basa en la reacció d’amoni amb ortoftaldialdehydo (OPA) amb sulfit.

El detector està equipat amb un llum negra de fluorescència a 360nm, a 370nm es produeix una excitació que és filtrada per un filtre d’emissions de banda ampla.

NITRITS: Els nitrits reaccionen amb sulfanilamida en condicions àcides per donar un compost diazo. Amb N-(1-Naphthyl)esthylene diamin, es forma un compost acolorit en rosa. La mesura colorimètrica és presa a 520/540nm.

SILICATS: El silicat reacciona amb molibdat en condicions àcides (1<ph<2) per formar un complex quan el radi Si/Mo és 1/12. El complex es redueix amb àcid ascòrbic o methylamino 4 phenol i sulfit sòdic per formar un complex de color blau mesurat a 810nm. Per eliminar interferències provocades per fosfats i arsènic s’afegeix l’àcid oxàlic.

Solicitut del servei

El servei pot ser contractat per usuaris interns (CSIC), per usuaris externs (altres OPI’S) i empreses. Si es desitja qualsevol informació o assessorament sobre el tractament de les mostres o captació i conservació de les mateixes, us heu de dirigir al responsable tècnic del servei.
Per utilitzar el servei cal omplir el full de sol·licitud d’anàlisi i enviar-la signada al responsable tècnic del servei. A més cal enviar una plantilla Excel amb la relació de mostres a analitzar a la mateixa adreça de correu.

Preu

Consultar-lo al responsable tècnic del servei.

Informació per a usuaris

Característiques de les mostres i manera d'enviament de les mateixes
L’usuari haurà de contactar amb la responsable científica del servei per acordar les especificitats de pretractament i enviament de cada una d’elles.
Termini de lliurament dels resultats
El termini de lliurament de resultats pot variar en funció del volum de treball, per això en el moment de la recepció de les mostres es confirmarà el termini de lliurament de resultats.
Gestió de les mostres
El sobrant de les mostres no s’emmagatzemarà més de quinze dies per qüestions de conservació de les mostres.
Comunicació Servei-Usuari
Les mostres es lliuraran personalment o via missatger al responsable tècnic (previ avís) que, un cop realitzades les anàlisis, emetrà un informe a l’usuari amb els resultats, via correu electrònic. En el moment del lliurament de resultats s’emetrà també un qüestionari de qualitat del servei que es prega sigui retornat un cop emplenat.
Tramitació de queixes i/o suggeriments
Contactar amb la responsable científica
 o amb la responsable tècnica
Fitxa de sol·licitud d'anàlisi
Fitxa de sol·licitud d’anàlisi

Es recorda que els treballs en els quals s’utilitzen els resultats d’aquestes anàlisis han d’incloure una menció (en agraïments o en els mètodes) al Servei d’Anàlisi de Nutrients del CEAB-CSIC (CEAB-CSIC Nutrient Analysis Service).

20161213_133135