La recent colonització i establiment del mosquit tigre (Aedes albopictus) a Espanya implica un potencial impacte per a la salut pública, tant en relació al benestar dels ciutadans com a la possible transmissió de malalties (dengue o chikungunya), tal com els recents brots europeus han demostrat. Des de 2004, als serveis de control de mosquits i entomòlegs se’ls ha encarregat l’àrdua tasca de mitigar, en un context de canvi global, la presència d’aquesta espècie invasora a Espanya. Les estratègies integrades de control s’haurien de basar en un profund coneixement de l’ecologia i el comportament de les espècies objectiu, que en el cas del mosquit  tigre és encara limitat. A través de les dades obtingudes al llarg d’aquests primers anys de control, i els generats en el projecte, proposem quantificar la magnitud en què el canvi global (Clima i factors antròpics) facilita la propagació del mosquit  tigre a l’est peninsular, i com les mesures d’eradicació i control estan ajudant a frenar la seva expansió. Per a això, anem a aplicar un enfocament multidisciplinari i integrat que va des del modelat espacial al treball de camp, i viceversa. La modelització partirà del conjunt de dades més extens disponible a Espanya (en àrees colonitzades de Catalunya). Esperem que els models serveixin tant per millorar la predicció del risc de presència i capacitat de dispersió (incloent variables socio-ambientals), com per millorar la comprensió mecanicista de la dinàmica de les seves poblacions a llarg termini (forçament climàtic vs. cicle de vida). Especialment rellevant és la predicció en zones recentment colonitzades (Múrcia i Alacant), on s’establirà una xarxa de trampes d’ovoposició durant dos anys. Aquestes dades s’utilitzaran per validar el model, el qual, al seu torn, pot ajudar a optimitzar el disseny de la xarxa de ovoposició. Proposem també portar a terme experiments de camp dirigits a millorar la comprensió mecanicista de l’ecologia i el comportament d’aquesta espècie, abordant preguntes tan rellevants com el transport accidental de mosquits en vehicles, o el cost-benefici de les diferents mesures de control aplicades al llarg d’aquests anys. El modelatge es donarà suport en l’anàlisi genètica de les poblacions de mosquit tigre a Espanya. La comprensió de la seva variabilitat genètica ens ajudarà a entendre la seva evolució i la història natural del procés d’invasió. A més, per la seva insularitat i recent colonització (2012) les Illes Balears són d’especial interès en aquest projecte. Ecologia Molecular i Genètica de Poblacions són eines potents que ens permeten avaluar: (i) les principals vies d’entrada de les poblacions de mosquits tigre, tant a la Península Ibèrica com a les Illes Balears, (ii) el grau d’aïllament de les poblacions de mosquit a Espanya, i (iii) a través de l’anàlisi dels patrons espacials de variabilitat genètica, comprendre si el transport accidental per carretera (de causa antròpica) està actuant com a principal vector de dispersió d’aquesta espècie. Finalment, proposem involucrar actors clau i ciutadans en l’estudi i control del mosquit  tigre a Espanya, a través d’una nova plataforma de ciència ciutadana basada en la utilització de telèfons mòbils intel·ligents, i així poder satisfer l’actual demanda social de noves eines que permetin una ciència més participativa i en societat.