Prevenció de riscos laborals

El CEAB compta amb una comissió interna destinada a la prevenció de la salut i riscos laborals (PRL). Aquesta comissió és la responsable de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, proporcionant-los l’assessorament i suport que necessitin, per evitar els riscos derivats del seu lloc de treball.

 

 

Les principals funcions d’aquesta comissió són:

-Col·laborar amb Prevenció de Riscos Laborals de la Delegació del CSIC a Catalunya i Balears, en el disseny i estudi dels possibles riscos específics que requereix el CEAB  a nivell de prevenció.

-Proporcionar per escrit un “Pla d’Acollida” a tot el nou personal que s’incorpori al CEAB, on quedin reflectits els possibles riscos laborals del centre a nivell general; els mitjans materials de prevenció a disposició del personal (bates, mascaretes, ulleres de protecció …); el pla d’emergència establert; així com, en cas d’accident o incident, el protocol que s’ha de seguir.

-Proporcionar i informar al personal d’immersió del protocol específic per a aquest tipus d’activitat.

-Gestionar el tema de recollida i tractament dels residus tòxics generats en els laboratoris.

-Tramitar i gestionar a nivell administratiu tots els incidents i accidents que, tot i la prevenció, tenen lloc al centre, perquè els afectats puguin rebre l’atenció mèdica de la mútua d’accidents laborals (FREMAP).

-Organitzar la revisió mèdica que anualment FREMAP realitza als treballadors del centre, adequant-la al tipus de risc de cada lloc de treball.

-Col·laborar amb la Delegació del CSIC  en l’actualització del “Pla d’Emergència” del CEAB, tant per l’interior com per l’exterior del centre (simulacres d’incendi, pla d’evacuació, etc.).