Anàlisi de pigments

Personal

Responsable científica: Dra. Teresa Buchaca Estany (buch@ceab.csic.es)
Responsable tècnica:  Dra. Montserrat Soler Roig (msoler@ceab.csic.es)

Presentació del servei

El servei de UHPLC s’està utilitzant principalment en l’anàlisi de pigments orgànics liposolubles de diferent procedència: mostres de columna d’aigua, biofilms i sediments. No obstant això, l’equip té potencial per a moltes altres aplicacions segons demanda. En cada cas, l’usuari haurà de proporcionar la metodologia específica que es requereixi i discutir amb els responsables del servei la viabilitat de la seva posada a punt.

Està obert a tots els investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), així com als d’altres centres públics de recerca i a l’empresa privada.

DSC_6779

Tècniques

La UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography) és una tècnica analítica separativa que seguint els mateixos principis que la HPLC (High Performance Liquid Chromatography) permet reduir considerablement el temps d’anàlisi sense perdre sensibilitat i resolució. La UHPLC ofereix aplicacions molt àmplies en el camp de les ciències ambientals, l’ecologia, la farmacologia, la investigació biomèdica, la química forense, el antidoping i la indústria química i alimentària.

Aplicacions

Actualment s’analitzen de manera rutinària pigments liposolubles per aplicacions diverses com estudis de la dinàmica estacional del fitoplàncton, caracterització de comunitats del fitoplàncton i biofilm, o estudis de paleoecologia.

Equips i característiques

Sistema ACQUITY ULTRA PERFORMANCE LC (Waters Corporation, USA) amb detectors de PDA i Fluorescència a més d’un concentrador de mostres.

Sin título

 

 

 

turbovap

 

Solicitut del servei

Per utilitzar el servei cal omplir el full de sol·licitud d’anàlisi (veure més avall) i enviar-la signada al responsable tècnic del servei. A més cal enviar una plantilla Excel amb la relació de mostres a analitzar a l’adreça de correu indicada. Les mostres s’entregaran al responsable tècnic que, un cop realizades les anàlisis, emetrà un informe l’usuari amb els resultats via e-mail.

Preu

Consultar al responsable tècnic del servei.

Informació per a usuaris

Característiques de les mostres i manera d'enviament de les mateixes
Donada la diversitat de tipus de mostres que poden analitzar-se mitjançant aquesta tècnica, l’usuari haurà de contactar amb la responsable científica del servei per acordar les especificitats de pretractament i enviament de cada un d’ells.
Termini de lliurament dels resultats
El temps de retorn típic dels resultats és una setmana cada 20 mostres.
Temps màxim de conservació dels resultats
El CEAB es compromet a la custòdia de les dades durant un termini màxim de 5 anys.
Gestió de les mostres
Un cop lliurats els resultats i rebut el vistiplau de l’usuari, el CEAB no conservarà les quantitats de mostra sobrant, a no ser que l’usuari digui el contrari.
Comunicació Servei-Usuari
Es realitzarà a través de correu electrònic i telèfon. Les persones de contacte seran els responsables científic i tècnic del Servei.
Tramitació de queixes i/o suggeriments
Contactar amb la responsable científica
 o amb la responsable tècnica
Fitxa de sol·licitud d'anàlisi
Fitxa de sol·licitud d’anàlisi