Beques i Ajuts

AJUTS PROGRAMA INVESTIGO – Convocatòria 2023 –

AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES MENORS DE 30 ANYS I DEMANDANTS D’OCUPACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DE FUNCIONS, TASQUES I INICIATIVES DE RECERCA I INNOVACIÓ

Enllaç a la convocatòria

Guia de gestió ajuts Programa INVESTIGO


AJUTS DE L’AGAUR FI-2022

AJUTS A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES I PRIVADES DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA, ELS CENTRES DE RECERCA, LES FUNDACIONS HOSPITALÀRIES I LES INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES SINGULARS (ICTS) PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ.

Convocatòria FI-Novell

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases:

-Primera fase (sol·licitud provisional de la persona candidata).

Els candidats han de presentar la sol·licitud telemàticament juntament amb la documentació que s’indica a l’apartat 6.1 de les bases reguladores. Termini per presentar les sol·licituds: 20/10/2021. Els candidats han de posar la màxima atenció en presentar tota la documentació requerida a la convocatòria, així s’evitarà demanar-la posteriorment, ja que s’ha de revisar que la documentació presentada telemàticament sigui correcta d’acord amb la convocatòria.

-Segona fase (a realitzar per l’entitat d’adscripció de l’ajut). Aquesta fase es gestionarà per la Delegació del CSIC a Catalunya una vegada transcorregut el termini de presentació de les sol·licituds (20/10/2021).

Mitjançant l’aplicatiu BOGA es confirmaran o rebutjaran les sol·licituds després de la seva revisió i comunicació als centres corresponents. La Delegació del CSIC a Catalunya validarà les sol·licituds presentades en el termini indicat en la convocatòria.

A partir d’aquí, BOGA generarà un document que s’enviarà al representat legal del CSIC per a la seva signatura. Una vegada signat el document, s’enviarà a l’AGAUR.

SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ  DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) PER A L’ANY 2022:

Les entitats han de trametre a l’AGAUR, a través de l’EACAT o de qualsevol altre registre electrònic oficial vàlid, aquest document normalitzat amb el sistema i els criteris de priorització que es preveu aplicar perquè l’AGAUR pugui validar que s’adapten als requisits de les corresponents bases reguladores.

ENTITAT : CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES (CSIC)

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS)

(Únicament cal emplenar aquest apartat en el cas d’emprar algun sistema d’homologació o ponderació de les notes de Grau i/o Màster)

Les notes de Grau i Màster són les que consten en els corresponents expedients acadèmics dels sol·licitants.

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (3 PUNTS)

Atès el que es disposa a la base 11 de la resolució REU/2830/2021, de 16 de setembre (DOGC de 22/09/2021) en la valoració del grup de recerca on s’integra el sol·licitant s’han considerat els següents aspectes:

a) Nombre de tesis doctorals llegides dels tres darrers cursos acadèmics anteriors a l’any de publicació de la convocatòria 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 que han tingut com a director/codirector personal amb vinculació als centres CSIC.

b) Nombre d’ajuts a Investigadors d’excel·lència atorgats pel Consell Europeu de Recerca (European Research Council, ERC).

c) Nombre de projectes coordinats dins del Programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea (Horitzó 2020)

d) Nombre de contractes de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)

La valoració de la política científica del CSIC a Catalunya es regeix pels següents criteris, els quals són condicionats pel model de contractació que s’ha d’aplicar per pertànyer a l’AGE (Administració General de l’Estat):

1.Priorització de cada Centre CSIC en que la puntuació de la política científica és el resultat de la valoració feta a través de les comissions de Recerca en les quals es té present la idoneïtat de cada sol·licitud i la seva adequació als objectius de les línies de recerca del Pla Estratègic en curs de cada Centre.

2.Elaboració d’un llistat final, i únic, de les sol·licituds del CSIC a Catalunya presentades a la convocatòria FI 2022, en base als criteris següents: la primera sol·licitud de cada Centre CSIC ordenada per nota i, a continuació, la resta de sol·licituds, ordenades per nota. Aquest procediment possibilita que el més gran nombre de Centres del CSIC puguin obtenir almenys un contracte FI.