Microscòpia Electrònica (SEM)

Personal

Responsable científic: Dr. Xavier Turon (xturon@ceab.csic.es)
Responsable tècnica:  Maria García (maria@ceab.csic.es)

Presentació del servei

El Servei de Microscòpia Electrònica està disponible per a l’observació de mostres al Microscopi Electrònic de Rastreig (SEM), i per la realització de microanàlisi per dispersió d’energia de Raigs X (EDS).
Disposa dels equips necessaris per a la preparació de mostres i assessora els usuaris, tant en la preparació de mostres com en la utilització dels diferents equips. Així mateix, el servei disposa d’un formulari per tramitar i informar de possibles suggeriments o queixes, amb l’objectiu de millorar-lo.

Aplicacions

L’observació al SEM té un ampli ventall de possibilitats:

  • Estructura i ultraestructura de teixits i òrgans animals i vegetals.
  • Estudis forenses (cerca de partícules, teixits, fils, semen…)
  • Identificació de minerals, substàncies sintètiques, antibiòtics, etc.
  • Estudis de corrosió de metalls i aleatges.
  • Biodeteriorament d’obres d’art.
  • Textura de roques i minerals.

A més la microanàlisi elemental permet conèixer els elements químics presents en les diferents parts d’una mostra.

Actualment s’està utilitzant principalment en el camp de la taxonomia amb l’observació de caràcters identificatius rellevants de diferents grups d’organismes (esponges, poliquets, macroinvertebrats, etc.). També per altres estudis relacionats amb la simbiosi i el parasitisme.

Tècniques

Les mostres biològiques que s’observen al servei SEM normalment estan conservades per congelació o per substàncies fixadores (formol, alcohol, etc.) i poden tenir una mida màxima de 70 mm. de diàmetre i 50 mm. de gruix. Les mostres es poden observar en mode de mig-buit si no estan deshidratades, o en buit total si estan completament deshidratades. Per a la deshidratació de les mostres es fa un tractament en laboratori amb hexametildisilazan que elimina per complet l’aigua.

El servei també disposa de:

  • “Sputtering” per ombrejar les mostres amb pols d’or, per a una major qualitat de visualització.
  • Microanalitzador de Raigs X amb espectròmetre EDS, per analitzar la composició química de les mostres.

Equips i característiques

Microscopi Electrònic d’Escan HITACHI-TECH, model TM3000 TABLETOP

Augments: 15-30.000x (zoom digital 2x,4x)
Tensió d’acceleració: 5Kv-15Kv-Anàlisi
Mode d’observació: estàndard o amb reducció de càrrega
Mida màxima de la mostra: 70 mm (diàmetre)
Gruix màxim de la mostra: 50 mm
Desplaçament de la imatge: +/- 50 um (manera 15 kV: D = 4.5 mm)
Freqüència: 50/60 Hz
Resolució digital de la imatge de fins a 1280 x 960 píxels
Porta-mostres de refredament HAN (fins -25ºC)
Visor d’Imatges en 3D

Microanalitzador de Raigs X, BRUKER

Software: QUANTAX70
Espectròmetre EDS
Anàlisi qualitativa i quantitativa

Equips per a la preparació de mostres

“Sputtering”, QUORUM TECHNOLOGIES Q150R/S/E/ES

Informació per a usuaris

Característiques de les mostres i sistema d'enviament
Les mostres es lliuraran especificant la manera de recepció, tractaments a realitzar, nom de l’usuari que realitza el lliurament, data, tècnic que les rep i data de lliurament dels resultats.
Termini de lliurament dels resultats
Els resultats i informes s’entregaran a l’usuari via correu electrònic, i les còpies de seguretat es guardaran per triplicat (correu electrònic, disc dur del PC del Microscopi i disc dur extern). A més, es registrarà el nom de les mostres, característiques i tractaments realitzats, en el quadern normalitzat de laboratori (CSIC)
Temps màxim de conservació dels resultats
El temps de conservació dels resultats és de 5 anys.
Gestió de les mostres
Un cop lliurats els resultats i rebut el vistiplau de l’usuari, el CEAB no conservarà les quantitats de mostra sobrant, a no ser que l’usuari digui el contrari.
Comunicació Servei-Usuari
Es realitzarà a través de correu electrònic i telèfon. Les persones de contacte seran els responsables científic i tècnic del Servei.
Enquesta de satisfacció del servei
Omplir el formulari