Laboratori d’experimentació amb organismes vius (LEOV)

Personal

Responsable científic: Dra. Emma Cebrian (emma@ceab.csic.es)
Responsable tècnica: Núria Raventós (nuria@ceab.csic.es)

El LEOV  és un laboratori-aquari dissenyat per a fer-hi experimentació amb organismes vius en medi aquàtic, tant d’aigua dolça com marina. El circuit d’aigua pot funcionar en mode continu i en mode reciclatge i té un sistema d’intercanviadors de calor que permet refredar i escalfar l’aigua en el rang de temperatures de 14 a 25 ºC.

text alt
Experiment de creixement d’esponges en condicions controlades de temperatura i nutrients
Experiment de depredació amb eriçons
Experiment de depredació amb eriçons
Experiment per avaluar la retenció de nutrients de l’aigua amb plantes aquàtiques d’aigua dolça
Experiment per avaluar la retenció de nutrients de l’aigua amb plantes aquàtiques d’aigua dolça

Si es desitja qualsevol informació o assessorament sobre l’espai, tipus d’experiment a realitzar etc. contactar amb el responsable.
Per a utilitzar el servei cal omplir el full de sol·licitud i enviar-lo signat al responsable del servei. A més cal enviar un arxiu MSWord o PDF amb una breu descripció de l’experiment (indicant si s’utilitzaran nutrients o altres substàncies solubles que puguin alterar les condicions naturals de l’aigua en el flux de retorn), la seva durada estimada i el responsable a qui s’ha d’avisar en cas d’emergència.

En el moment de finalització de l’experiment s’entregarà un qüestionari de qualitat sobre el funcionament de l’equipament i/o suggeriments de millora, que es retornarà al responsable del servei un cop emplenat.