Llista dels hàbitats marins de Catalunya

El dr. Kike Ballestreos, del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), ha el·laborat la Llista dels hàbitats marins de Catalunya, una publicació que ha comptat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta publicació es presenta la llista actualitzada dels hàbitats marins de Catalunya i la seva correspondència entre diferents classificacions d’hàbitats (LPRE, nivell EUNIS, CORINE i HIC).

Aquesta iniciativa sorgeix de l’evidència de que el coneixement amb detall dels hàbitats marins i la seva cartografia són encara una assignatura pendent a Catalunya, entre altres coses, per les dificultats inherents d’accés i estudi del medi marí que condiciona, sens dubte, l’obtenció d’informació.

En l’elaboració d’aquesta llista s’han tingut en compte els nous coneixements adquirits aquests darrers anys a través de diversos estudis finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc de la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua, i altres estudis puntuals lligats al projecte INDEMARES (Gili et al. 2011), així com altres fonts de finançament. S’ha basat també en els treballs Inventario español de hábitats marinos (Templado et al. 2012) –que inclou, evidentment, la pràctica totalitat d’hàbitats marins de Catalunya- i Manual dels hàbitats litorals (Ballesteros et al. 2014).