Graduat en Ciències Ambientals (UB) i Màster en Recerca i Avenços en Microbiologia (UGR). Els meus interessos científics es centren en les comunitats microbiològiques presents en masses d’aigua de diferents procedències. Durant els meus estudis de grau i màster vaig participar en el desenvolupament de protocols per anàlisis microbiològics en depuradores i vaig participar en un estudi dels microorganismes amb capacitat degradadora d’hidrocarburs presents a l’aigua de mar. Actualment, la meva tesi doctoral es centra a establir relacions entre l’ecologia microbiana empírica i les teories d’organització de la biodiversitat a l’espai i el temps. Amb aquest fi, treballo amb un dataset format principalment per mostres de llacunes someres salades de la zona de Monegres, així com mostres de sols procedents de la mateixa zona, les quals analitzo fent servir tècniques de metagenòmica i diferents enfocaments d’estadística multivariant.