L’estructura i l’organització de les comunitats bentonicas està íntimament relacionada amb els canvis (a curt i llarg termini) que ocorren en l’ecosistema. La resposta del bentos es reflecteix en:

  1. La seva composició específica (tendint generalment a la simplificació en resposta a l’increment de la pertorbació);
  2. La seva organització tròfico-funcional (variant la dominància de les diferents estratègies en funció de canvis en la intensitat de la pertorbació).

És per això que la caracterització en l’espai i en el temps de l’estructura i l’organització del compartiment bentónico constitueix una eina bàsica en el seguiment de canvis mediambientals associats a processos de pertorbació (tant naturals com antropogènics).

El present projecte, pretén analitzar la composició específica (mitjançant una anàlisi taxonòmic precís i detallat) i tròfic-funcional del bentos de substrat tou en diferents àmbits geogràfics distribuïts al llarg del món per tal d’assessorar empresa francesa de gestió ambiental CREOCEAN  copartícip en el projecte. La idea és final és l’obtenció d’una base de dades, el més àmplia i homogènia possible, l’anàlisi de la qual pugui arribar a permetre la predicció de la possible evolució d’un determinat sistema en resposta a processos de pertorbació ambiental