M’interessa l’ecologia en un sentit ampli, tot i que la recerca que he fet fins ara s’ha centrat principalment en l’ecologia de comunitats, sobretot en la interacció planta-herbívor. De fet, en els
últims anys he anat incorporant nous punts de vista, com l’estudi dels ecosistemes del passat (paleoecologia), l’estudi dels factors que confereixen resiliència a ecosistemes amb estats alternatius
o la integració del component social als estudis ecològics. Aquesta última vessant està prenent, cada vegada més, un caràcter transversal en els estudis en què participo: podem descriure acuradament les interaccions entre els integrants d’una xarxa tròfica, sense entendre el context humà en el qual es desenvolupen indefectiblement aquestes interaccions?
La major part d’investigacions que he realitzat fins ara s’han dut a terme en praderes de plantes marines (ex. posidònia) i en aiguamolls litorals (ja siguin maresmes de marea atlàntiques [salt marshes]o aiguamolls mediterranis).