Les associacions simbiòtiques marines han permès a les espècies hoste colonitzar i persistir en ambients hostils, i contribueixen de manera important, encara que freqüentment críptica, a la biodiversitat i funcionament els ecosistemes bentònics. Les esponges representen models ideals per als estudis de simbiosi marines, ja que són els metazous vius més antics de la terra, i alberguen comunitats simbiòtiques molt més diverses que qualsevol altre invertebrat marí. Per això, aquest projecte se centra en les esponges com a models per investigar associacions entre invertebrats marins  i macro i microorganismes, amb diferents graus d’integració, que van des d’associacions facultatives fins obligades. El projecte pretén analitzar els mecanismes evolutius i els beneficis ecològics de simbiosi amb esponges aprofitant les noves tecnologies de seqüenciació (òmiques), per donar resposta a qüestions biològiques i ecològiques que no van poder plantejar-se amb les metodologies tradicionals. Les hipòtesis de treball són que les simbiosis d’esponges amb microorganismes estan implicades en moltes de les característiques funcionals dels metazous, són clau per al manteniment de la biodiversitat i les funcions en els ecosistemes bentònics, poden ser modulades per altres invertebrats associats, com els poliquets, i són vulnerables als canvis ambientals. Els objectius del projecte van dirigits a 1) descobrir la biodiversitat oculta en esponges model i les seves variacions temporals, ecològiques, ontogèniques i geogràfiques, 2) determinar els gens i els seus perfils d’expressió implicats en l’establiment de les simbiosi i les seves característiques funcionals, 3) valorar la contribució de l’estil de vida simbiòtica l’èxit de l’holobionte i la seva vulnerabilitat davant de canvis oceànics, tant naturals com induïts per l’home, així com les possibles repercussions de la disrupció de les simbiosis en els sistemes bentònics. A més, pretenem fer accessibles els resultats del projecte al públic en general, ecologistes, administracions públiques i científics d’altres disciplines.