En aquest projecte es proposa aplicar mètodes genètics tant clàssics com nous (derivats de les tecnologies NGS de seqüenciació) a tres reptes identificats en el marc de la investigació en bentos marí. Aquesta proposta representa un pas endavant en la ja llarga experiència dels dos grups sol·licitants (CEAB i UB) en el desenvolupament i aplicació de tècniques moleculars a l’estudi de comunitats bentòniques. Es posarà l’èmfasi en investigació orientada i l’objectiu global és desenvolupar les millors eines disponibles i generar nova informació per afrontar els següents reptes: (i) abordar i mitigar el problema de les espècies introduïdes, (ii) desenvolupar noves eines per a caracterització de la biodiversitat, (iii) predir els canvis esperables en un escenari d’augment de temperatures. Aquests tres reptes constitueixen els tres objectius d’aquesta proposta.

Per al primer repte es proposa l’estudi de dues espècies invasores que han colonitzat recentment el Delta de l’Ebre i constitueixen una plaga en cultius de bivalves. Per això es combinaran aproximacions genètiques i ecològiques, amb l’objectiu de proveir orientacions i guies pràctiques per mitigar-ne els efectes negatius.

Per al segon repte es pretén desenvolupar nous mètodes basats en ADN ambiental per determinar la biodiversitat de comunitats bentòniques amb un nivell de precisió i repetibilitat inassolibles fins ara. També volem analitzar genèticament els canvis en les poblacions al llarg de l’espai i el temps i relacionar-los amb factors ambientals. Les dues comunitats objectiu són els fons sedimentaris profunds de la Mediterrània Occidental i les comunitats de fons durs de zones protegides.

El tercer repte implica la generació i l’anàlisi de dades genòmiques d’espècies ecològicament rellevants (espècies enginyeres i espècies endèmiques) per detectar polimorfismes relacionats amb la adaptació a diversos rangs de temperatures. D’aquesta manera es vol predir l’evolució futura d’aquestes espècies (clau en l’estructura de les comunitats) en el context d’increment global de temperatures.

Algun dels objectius impliquen aplicar tècniques que encara estan en desenvolupament, per la qual cosa s’espera contribuir, no només generant noves dades, sinó també en l’aspecte metodològic, desenvolupant tècniques que poden ser aplicades a altres camps. A més de continuar la línia de producció científica del grup, publicant resultats en revistes d’alt impacte, es posarà particularment l’èmfasi en traslladar els resultats a les administracions i empreses locals en forma de guies per a la gestió, informes, establiment de protocols repetibles i preparació de bases de dades inicials per a estudis futurs. Els grups sol·licitants estan també compromesos amb la disseminació dels resultats al públic en general i en promoure la conscienciació sobre algunes de les pressions que afecten als sistemes litorals.