L’accés obert i l’augment de participació dels adults en programes de formació permanent, així com el creixement econòmic i les polítiques de cohesió social, es troben al centre de l’actual educació i formació de la UE. L’Educació i la Formació Professional Continuada (CVET) és molt rellevant per als objectius clau establerts en el context de l’estratègia Europa 2020 i del Paquet d’Inversió Social de la UE per al Creixement i la Cohesió, i fonamental per assolir l’objectiu del 15% de participació mitjana per adults (25-64 anys) en la formació permanent per al 2020.

El sector de la pesca és reconegut com un dels pilars del desenvolupament i es configura com la base de l’Estratègia del Creixement Blau de la UE i de la Política Marítima Integrada. No obstant això, el grau  d’aportació al desenvolupament sostenible, al creixement econòmic i a la seguretat alimentària depèn en gran mesura dels coneixements, habilitats i competències dels pescadors.

En aquest marc i basat en les necessitats identificades, el projecte SeaofSkills, finançat a través del Programa Erasmus, està treballant en el desenvolupament d’un material de CVET per a pescadors de petita escala. Les necessitats de formació es caracteritzaran a través de treballs de camp que es realitzaran a Chios (Grècia), Çeşme (Turquia) i Malta. En conseqüència, el material produït serà una prova pilot avaluada pels pescadors a les 3 zones dels objectius. S’està posant especial atenció a la integració de la normativa vigent i les recomanacions sobre la pesca i sectors de CVET a nivell internacional (OMI, OECD), a nivell europeu (DG Educació i Cultura, DG Afers Marítims i Pesca) i a nivell nacional (sistemes d’acreditació nacional, etc.).

Els resultats del projecte de formació es comunicaran als pescadors durant el projecte. L’aplicació dels resultats de l’aprenentatge també es duran a terme durant el projecte, per poder operar dins les provisions del Marc Europeu de Qualificacions (EQF) i permetre el futur reconeixement i acreditació del material generat. Dins del projecte també es desenvoluparà una norma de recomanació en CVET per a pescadors de petita escala.