Els microorganismes quimiolitotrofes oxiden compostos inorgànics reduïts per obtenir energia i poder reductor en absència de llum. Molts d’ells són capaços de fixar CO2 en la foscor. S’han mesurat valors significatius de fixació fosca de CO2 en un ampli espectre d’ambients naturals, com zones profundes de llacs, aigües oceàniques i en l’Àrtic durant l’hivern. La fixació fosca de CO2 és per tant, un procés estès que es pot dur a terme sota condicions ecològiques molt diferents. Malgrat la seva rellevància biogeoquímica, encara desconeixem qüestions bàsiques com són en quin grau és important el procés, en quins ambients té un paper rellevant i quins factors el regulen, així com quines són les fonts d’energia involucrades. En aquest projecte es proposa explorar l’ecologia molecular d’aquest procés en una sèrie d’ambients seleccionats que estan afectats per pertorbacions vinculades al canvi global. Pretenem mostrar que l’activitat de microorganismes quimiolitotrofes suposa un servei ecològic crucial en els ecosistemes lligat a la completa mineralització dels substrats, i que dos processos vinculats al canvi global com són l’extensió dels períodes d’estratificació/anòxia en les masses d’aigua, i l’increment de les entrades de nitrogen reactiu d’origen humà en ambients aquàtics, probablement incrementaran aquesta activitat.