Pretenem aplicar les noves tecnologies de seqüenciació massiva d’ADN per caracteritzar comunitats bentòniques dels Parcs Nacionals marins mitjançant ADN ambiental (“metabarcoding”), estudiant al mateix temps les pertorbacions originades per algues invasores. En els estudis clàssics de biodiversitat es pot analitzar només una petita part dels organismes presents, quedant la major part com a biodiversitat oculta. El “metabarcoding” consisteix a caracteritzar la biodiversitat existent en una mostra a força de seqüenciar alguns gens d’ADN (els anomenats codis de barres) que identifiquen les espècies presents. Això permet detectar els organismes macroscòpics però també els components que mai es podrien estudiar adequadament amb tècniques clàssiques: els organismes pluricel·lulars de mida petita i els unicel·lulars. Aquests organismes, tradicionalment ignorats, són tanmateix la major part de la diversitat existent, són a la base de les cadenes tròfiques i són vitals en el funcionament dels ecosistemes, sent els primers a respondre a pertorbacions.

L’objectiu del projecte és desenvolupar i validar una eina (tècniques i protocols) per caracteritzar la biodiversitat de comunitats representatives usant ADN ambiental, amb un impacte mínim en els Parcs per l’escàs volum de mostra requerit en aquests estudis.

Els resultats proveiran als Parcs (1) una nova eina protocol·litzada i repetible; (2) bases de dades de biodiversitat d’una precisió inabastable fins ara, que han de servir d’inventaris de referència; (3) una avaluació de la resposta, en termes de canvis en la biodiversitat total, a la presència d’espècies algals invasores. Donada la novetat d’aquestes tècniques en el camp de les comunitats marines, es preveu obtenir un elevat impacte d’aquests estudis en l’àmbit científic i en la visibilitat nacional i internacional dels Parcs.

muestra antes de raspado b     muestra de Maerl