Millora de la gestió dels recursos hídrics en conques mediterrànies amb una elevada demanda i dèficit d'aigua, sota la perspectiva d'Una Sola Salut

Projecte Finalitzats

MEDSOUL

MEDSOUL sorgeix de la necessitat de donar resposta als reptes que l’escenari de Canvi Global posa per a la gestió dels recursos hídrics a la zona Mediterrània. El projecte està plantejat sota la perspectiva de “Una Sola Salut” (One Health) el que vol dir que analitza de forma integrada la salut humana i dels ecosistemes. Es un projecte coordinat on hi participen especialistes en les àrees de l’ecologia forestal, l’ecologia aquàtica, la microbiologia, la biogeoquímica i l’hidrologia. El grup del CEAB centrarà el seu esforç en l’estudi dels efectes que ocasionen les plantes de tractament d’aigües residuals urbanes (EDAR) a l’ecosistema, afavorint la persistència i la dispersió dels patògens humans de transmissió hídrica, i testarà escenaris per a la mitigació dels impactes i millor gestió dels rius receptors a l’estació experimental de l’Urban River Lab.

Els rius i rierols de regions desenvolupades estan sotmesos a un estrès important degut a la pressió que l’activitat de l’home exerceix tant a la conca com a la llera del riu, incrementant les entrades de nutrients, de contaminants emergents i de patògens a través de les activitats urbanes i industrials. Aquestes activitats no només amenacen clarament la salut dels ecosistemes, sinó que també poden representar un risc per a la salut humana ja que rierols i rius son un recurs hídric fonamental per a l’home. A les conques de mediterrànies, aquests problemes s’agreugen a més per la manca d’aigua. MEDSOUL es un projecte coordinat que pretén respondre als reptes plantejats devant del canvi climàtic i per a una millor eficiència en l’ús dels recursos hídrics al proporcionar coneixement i eines científiques per a enfortir la gestió d’aquests recursos naturals.

Per això el projecte es desenvoluparà sota el concepte “Una sola Salut” (One Health), que fa un anàlisi integratiu de la salut humana i animal, i la salut dels ecosistemes. MEDSOUL adopta un enfoc multidisciplinari i de col·laboració mitjançant la combinació d’àrees d’especialització dels grups participants en a) ecologia forestal, models de conca, hidrologia i la dinàmica de compostos químics (sub-projecte 1, CREAF-UB), b) la biogeoquímica en els rius i l’ecologia de les plantes aquàtiques (sub-projecte 2, CEAB-CSIC); i c) la persistència de patògens de transmissió hídrica en i els rius i les conques (sub-projecte 3, UB). Els objectius principals son: (1) avaluar la salut de l’aigua Blava sota els diferents escenaris de canvi climàtic (IPCC-2013) a la regió mediterrània en base a projeccions recents que inclouen un increment del dèficit d’aigua per als ecosistemes i un probable increment de la demanda d’aigua blava per al consum humà; i (2) desenvolupar i implementar un Sistema de Suport en la Presa de Decisions Ambientals (EDSS), basat en dades empíriques d’aquest projecte, com una guia d’estratègies de gestió previstes per a reduir els impactes d’origen puntual de la xarxa hídrica. MEDSOUL aborda aquests objectius a través de la recopilació de dades existents, estudis de camp, experiments en mesocosmos, i mètodes de modelització realitzats a 3 nivells d’observació (conca, curs i hàbitat). En particular, el projecte es centra en l’avaluació dels efectes que les sortides de plantes de tractament d’aigües residuals urbanes (EDAR) poden causar en la degradació de la salut de l’ecosistema hídric, afavorint la persistència i la dispersió dels patògens humans de transmissió hídrica. El projecte planteja que les característiques del rius receptors, incloent la seva capacitat d’autodepuració, poden influir en el transport de patògens i nutrients de les EDARs als ecosistemes aigües avall. Aquest aspecte s’ha de tenir en compte davant de qualsevol intervenció (ja sigui local o a escala de conca) en l’ús del recurs hídric ja que pot afectar a la salut pública i ambiental. En aquest sentit, el nou coneixement generat per al projecte proporcionarà estratègies de gestió dels recursos per a millorar la situació de la salut dels ecosistemes beneficiant alhora a les persones y a les necessitats ambientals.