Projecte de restauració ambiental de la desembocadura de La Tordera

El darrer Seminari CEAB, celebrat aquest 6 de juliol, s’ha centrat en la recuperació de la desembocadura del riu Tordera. S’hi ha exposat un pla de mesures concretes per renaturalitzar l’espai.

El biòleg ambiental, especialitzat en restauració del medi natural, Javier Rubio, ha explicat detalladament el seu projecte de recuperació de la part final de La Tordera. Ho ha fet en el marc dels Seminaris CEAB i acompanyat del Dr. Enric Sagristà, expert en gestió de zones costeres i col·laborador en l’estudi.

El punt de partida del projecte és eliminar les activitats econòmiques que hi ha a la zona de la desembocadura, és a dir, treure els dos càmpings que hi ha en aquest punt. Després es duria a terme un seguit d’actuacions que poden resumir-se en:

  • Eliminar esculleres i fer un decapatge del terreny per eliminar tot el material que no és natural
  • Reduir l’explotació de l’aqüífer per garantir cabals ecològics
  • Eixamplament de la llera del riu i “retranqueig” de motes
  • Millorar la geomorfologia del rec Viver
  • Recuperar antics braços secundaris del riu
  • Recuperar els sorralls litorals
  • Fer un primer disseny de l’orografia perquè hi hagi diferents tipus de terrenys i d’hàbitats

Tot plegat permetria tornar al riu el dinamisme i biodiversitat perdudes, i recuperar un aspecte similar al que tenia seixanta anys enrere.

L’autor del projecte, Javier Rubio, presentant-lo en l’últim Seminari CEAB, celebrat aquest 6 de juliol

Pel que fa a l’activitat agrícola, la proposta és compatible amb mantenir la pagesia a la zona.

Segons l’autor de l’estudi, “es busca encoratjar les administracions públiques a realitzar actuacions per tornar al riu l’espai que li pertoca, evitant-ne les canalitzacions, i eliminant tot allò que és artificial”.

Javier Rubio remarca que es tracta d’un “projecte plausible, amb visió a llarg termini i que, entre altres, suposa una significativa reducció del riscos associats a la inundabilitat”.

En aquest sentit, durant el torn de preguntes que va seguir a la presentació, es va recordar el que es va viure amb el temporal Glòria. La Tordera, en no tenir l’espai necessari per al correcte funcionament fluvial, no va poder evacuar correctament l’aigua i es van produir situacions d’alt risc tant per a les persones com per al medi, donada la proximitat de càmpings, agricultura intensiva, i d’una planta que fabrica principis actius farmacèutics.

Les actuacions proposades al projecte suposarien una notable reducció d’aquests riscos i permetrien un riu més resilient, més preparat per als fenòmens meteorològics extrems, que es preveuen cada cop més habituals donat el context d’emergència climàtica. Alhora, permetria recuperar les dinàmiques i la biodiversitat pròpies d’aquest tram del riu.

Aquesta és una de les temàtiques que s’ha abordat dins els Seminaris CEAB, que s’organitzen periòdicament per intercanviar coneixements en diferents àmbits. Moltes d’aquestes trobades són obertes a personal investigador extern al Centre d’Estudis Avançats de Blanes, així com a altres persones que puguin estar interessades en la temàtica que es tracta en cada ocasió. Per facilitar-hi la participipació, els seminaris es poden seguir tant de manera presencial com telemàticament. Més informació, als nostres perfils a xarxes socials, amb el hastag #SeminariCEAB o al correu electrònic: seminaris@ceab.csic.es