Vivim a l’“era del plàstic”. Els plàstics són clau per a la innovació i es fan servir cada dia. No obstant això, a causa de la seva persistència, gestió i eliminació inadequada, els plàstics tendeixen a acumular-se a l’ambient. A més, durant el cicle de vida, es degraden en diferents mides i els més petits, els microplàstics (inferiors a 5 mm), es consideren una gran amenaça ambiental. Davant d’aquesta problemàtica s’han desenvolupat altres materials, els plàstics biodegradables o bioplàstics. Aquests són materials biodegradables al final de la vida i/o produïts a partir de fonts renovables. Així doncs, els bioplàstics han esdevingut una alternativa ja que es poden degradar en aigua i diòxid de carboni sota certes condicions ambientals. Però realment aquests materials són una bona alternativa? Quin efecte podem esperar al medi, sobretot a l’aquàtic, a causa del seu major ús?

En els ecosistemes fluvials hi ha comunitats microbianes inherents que podrien potencialment descompondre els bioplàstics a causa de la seva gran capacitat de reciclatge i descomposició de nutrients com el carboni. Tot i això, encara es desconeix com la degradació dels bioplàstics afectarà els cicles de carboni i nutrients en els ecosistemes aquàtics i, per tant, els efectes que tindrà sobre els serveis ecològics essencials, com ara la depuració de l’aigua que duen a terme aquestes comunitats. microbianes.

A més, el canvi global, especialment, l’augment de la temperatura i els episodis cada cop més repetits d’esdeveniments hidrològics extrems com inundacions i la sequera perllongada, mobilitzen els plàstics als ecosistemes d’aigua dolça i els degraden encara més en microplàstics. Per tant, hi ha una necessitat urgent d’estudiar i desenvolupar eines per avaluar, predir i mitigar els efectes dels bioplàstics i els efectes sobre els ecosistemes fluvials i la qualitat de l’aigua avui i en el futur.

El projecte BioPlastEffect vol explorar i proporcionar nous coneixements sobre els efectes i la descomposició dels bioplàstics als ecosistemes d’aigua dolça en les condicions de canvi global actuals i futures. Els resultats del projecte tindran impacte més enllà de l’entorn científic, proporcionant informació nova i rellevant per a la producció i la regulació d’aquests materials, fent que realment siguin una alternativa real als plàstics convencionals.