La visió de PRORISK és proporcionar un valor excepcional mitjançant la creació d’una plataforma innovadora per capacitar a una xarxa d’Investigadors en l’inici de la seva formació “Early Stage Researchers” (ESR) en el camp de l’Avaluació de Riscos Ambientals “Environmental Risk Assessment” (ERA). Actualment, l’ERA està canviant ràpidament, passant de dependre de proves simples de laboratori a incorporar informació mecanicista, ecològica i de processos socioeconòmics. Aquest canvi de paradigma revoluciona l’avaluació de riscos fent-la cada vegada més completa, realista i rellevant, tenint en compte altres efectes moduladors com els factors d’estrès que no són químics o l’impacte del canvi global. Els ESR de PRORISK adquiriran la capacitat d’abordar aquest gran desafiament en en el marc d’aquest canvi de paradigma. Treballaran com a futurs experts en la interfície entre els conceptes clau de la protecció sostenible dels ecosistemes i la salut, és a dir, seguint els “Adverse Output Pathways” o rutes de resultats adversos (AOP) des de les molècules als ecosistemes. Els joves investigadors de PRORISK desenvoluparan i integraran la comprensió mecanicista, anàlisi en profunditat de les interaccions i l’exposició química i biològica i el funcionament dels ecosistemes. Podran analitzar dades cada vegada més complexos. També podran avaluar críticament la solidesa de les prediccions de risc i analitzar els costos socioeconòmics del dany ambiental. PRORISK permetrà als ESR desenvolupar la capacitat crítica per sintetitzar processos a través de diferents nivells d’organització biològica i diferents conceptes mecanicistes, d’ecosistemes i socioeconòmics. Això permetrà als ESR donar forma a futures mesures reguladores que protegeixin els serveis dels ecosistemes i garanteixin així la sostenibilitat dels serveis dels ecosistemes i la prosperitat molt més enllà de la durada del projecte.