Les esponges perforants (Cliona spp) són un model ideal per estudiar les interaccions entre simbiosi i canvi climàtic, així com el seu impacte en comunitats d’esculls. Les esponges del gènere Cliona tenen simbionts del grup de les zooxantel·les que es troben també en els corals (Symbiodinium spp), a més de nombrosos simbionts bacterians. Les zooxantel·les de les esponges resisteixen millor condicions tèrmiques elevades que les associades a corals. Un escenari d’escalfament global i acidificació pot disminuir la capacitat de calcificació dels corals, i estimular a la vegada la bioerosió lligada a les esponges perforants. Tot això pot redundar en un impacte negatiu en comunitats marines basades en carbonat càlcic, com els esculls de coral o els fons de substrat calcari.
El projecte SCOOBA té com a objectiu l’estudi de les interaccions entre els diversos grups de simbionts (Symbiodinium i bacteris) entre si i amb l’esponja hoste en un context de canvi climàtic. Es van a manipular en agregats experimentals d’esponges la quantitat de simbionts eucariotes i procariotes i es va a mesurar la resposta d’aquests agregats a condicions realistes de temperatura i acidesa en termes d’alimentació, creixement i activitat perforant de les esponges experimentals.
Aquesta aproximació ha de permetre separar les contribucions dels diferents tipus de simbionts a les esponges, així com avaluar la seva sensibilitat a estrès tèrmic i de pH en el context de la fisiologia de les esponges hostes. La comparació de les simbiosi microbianes en regions tropicals i temperades permetrà així mateix analitzar impactes potencials en comunitats mediterrànies amb abundància d’esponges perforants.