Les nàiades o grans bivalves d’aigua dolça (Mollusca, Bivalvia, Unionoidea) estan considerades actualment com un dels grups animals més amenaçats del planeta, a causa principalment de la fragmentació i/o desaparició del seu hàbitat i a la introducció d’espècies de peixos i/o altres bivalves invasors. A Catalunya es coneix la presència històrica de 6 espècies de nàiades autòctones, catalogades com a espècies amenaçades i amb poques o molt poques poblacions conegudes. Per a totes elles, les dades disponibles indiquen que es troben en un fort procés de regressió.

El projecte NÀIADES pretén generar el coneixement necessari per a la futura elaboració del pla de recuperació de nàiades a Catalunya, mitjançant els següents objectius:

  • Actualitzar la informació disponible sobre la situació de les nàiades a Catalunya utilitzant prospeccions de camp i la tècnica de l’ADN ambiental (eADN).
  • Ampliar el coneixement sobre les espècies.
  • Identificació de trams d’interès per a la conservació.
  • Aprofundir en la relació de les nàiades amb l’estat ecològic i la qualitat de l’aigua de les masses d’aigua.
  • Redactar un plec de propostes inicials a incloure en el futur pla de recuperació.

La primera fase del projecte s’ha centrant en l’assoliment dels dos primers objectius a la zona de les conques de les comarques del nord-est de Catalunya, des del Ter vers el Nord.

Per a tal efecte, s’han portat a terme mostrejos de camp per tota la zona d’estudi, realitzant 114 transectes de prospecció de nàiades i recol·lecció d’altres variables d’interès (fins a 24 variables quantitatives i qualitatives descriptives de l’hàbitat fluvial). Aquestes dades han permès classificar els trams prospectats en base a un índex d’interès de conservació per les nàiades.

En la fase de treball de camp, es van recollir a més 150 mostres d’eADN, amb l’objectiu d’avaluar la capacitat de les tècniques actuals d’anàlisi de l’eADN per detectar individus i poblacions de nàiades en una zona concreta. Amb aquestes mostres, s’ha començat a elaborar una base de dades de referència per la classificació de les nàiades detectades en futurs estudis i es van comparar les mostres obtingudes mitjançant el mostreig tradicional amb les de ADN ambiental.

Pel que fa a les conclusions, s’ha pogut comprovar que de forma general, totes les espècies de nàiades a la zona d’estudi continuen en regressió i es troben en perill d’extinció. Com a mínim dues d’elles (Potomida littoralis i Anodonta cygnea), es troben en risc de desaparició imminent a la zona, i per extensió al conjunt de les conques internes de Catalunya, on no es coneixen altres poblacions actuals. A banda de l’alteració dels hàbitats, la contaminació de l’aigua i la introducció d’espècies exòtiques, tot indica que el principal problema que actualment afecta a les principals poblacions de nàiades autòctones romanents és la disminució dels recursos hídrics. L’estudi ha permès també delimitar els sectors de màxim interès per la conservació de nàiades a les conques del nord-est de Catalunya.

La comparació entre la tècnica d’eADN i les prospeccions faunístiques indiquen que, en general, hi ha un acord molt important en ambdues tècniques (73% dels casos), el que confirma el potencial de l’ADN ambiental com a tècnica de prospecció.