Rius mediterranis

Un riu és de tipus mediterrani quan neix i circula per una zona de clima mediterrani, com és el cas del riu Tordera. En aquest clima els hiverns són suaus i els estius secs, i les pluges cauen sobretot a la tardor i a l’hivern de forma molt intensa.

És per això que els rius mediterranis tenen cabals forts que creixen sobtadament a la primavera i a la tardor, donant lloc al que coneixem com a riuades, o en aquest cas com a Torderades. I a l’estiu, en canvi, poden baixar completament secs.

Al redactar la regulació europea de les aigües depurades, els rius propis del nord d’Europa van ser els referents utilitzats. Són molt més cabalosos i poden diluir les aigües de les depuradores sense afectar-los. Això és impossible en les particulars condicions dels rius mediterranis, que requeririen d’una normativa pròpia.

Les depuradores han contribuït a millorar dràsticament la qualitat de l’aigua dels rius, però tot i els avenços tecnològics, hi ha límits que no poden assolir. Per això, arrel de la instauració de la Directiva del Marc de l’Aigua, s’està veient que l’estat ecològic i la qualitat de l’aigua dels nostres rius en els trams en què reben un efluent de depuradora és dolenta.

En un context de canvi global, en el qual la manca d’aigua cada cop serà més acusada, és vital poder reutilitzar l’aigua depurada i que la seva qualitat sigui immillorable. Al igual que cal evitar els efectes negatius que està tenint aquesta situació als rius i al mar i que repercutiran en molts altres àmbits.

Els últims estudis mostren que la millor solució és aconseguir un binomi entre els propis rius i les depuradores. El treball en equip entre la depuració artificial i l’autodepuració que el riu és capaç de fer de forma natural. Un model en què les depuradores s’adaptin i complementin a la capacitat de depurar-se que té el riu en cada moment de l’any.

A més, aplicant tècniques de bioenginyeria als rius també s’està treballant per incrementar el màxim possible aquesta capacitat d’autodepuració en rius urbans fortament modificats, que han vist com perdien aquesta facultat. A través de l’ús de plantes i estructures naturals fetes amb troncs, sorra o plantes que subjecten els vessants es busca renaturalitzar-los.

L’Urban River Lab és un laboratori experimental a l’aire lliure en el qual treballem per entendre el funcionament dels rius alterats per l’activitat humana i desenvolupar eines i estratègies que serveixin per millorar-ne la seva gestió i qualitat. Per a més informació, entreu a www.urbanriverlab.com.

Programa emès el 27 d’octubre del 2017

Podcast del programa