El meu interès principal està centrat en el paper directe i indirecte que juguen les interaccions biòtiques (herbivorisme i depredació) en el funcionament dels ecosistemes marins bentònics dominats per productors primaris (macroalgues, praderes marines i coralls). Aquests sistemes es caracteritzen per ser altament vulnerables al control per depredació/herbivorisme que sovint causa estats alternatius. Recentment també hem inclòs el rol que juga el paisatge i el comportament dels herbívors i depredadors en aquests controls. A més també destaca un especial interès en entendre el rol dels megaherbívors (dugongs i tortugues) en aquests sistemes. Tots aquests estudis s’emmarquen en un conjunt més general on intentem entendre i predir la resiliència (resistència i recuperació) dels sistemes marins bentònics davant el repte del canvi global (augment de temperatures, sobrepesca, arribada d’espècies invasives i eutrofització); aquí també s’inclourien els mecanismes de retroalimentació dels sistemes si existeixen. Aquesta feina es porta endavant gràcies al manteniment de series temporals que durant les dues últimes dècades l’equip està portant a terme, i un fort component de treball en el camp amb l’estudi de gradients i experiments manipulatius i/o de laboratori, complementat amb una part de modelació que ens ajuda en les prediccions. Finalment i fruit dels projectes que estic desenvolupant a la Índia un últim interès cada cop més present en la nostra investigació està relacionat amb l’acoblament dels sistemes socioecològics.  En concret, el nostre interès es centra en el rol de les institucions en el control dels recursos pesquers. Totes les línies d’investigació es desenvolupen principalment en dos àrees geogràfiques: el Mediterrani i les illes Lacadives i les Andamans (Oceà Índic) i en tres ecosistemes: ecosistemes dominats per macroalgues, praderes marines i esculls de coralls.