El projecte té com a objectiu obtenir sèries de dades a llarg termini de registres sedimentaris formats per fanerògames marines per respondre preguntes clau per al medi ambient i la seva gestió. A nivell mundial, s’inverteixen bilions d’euros per avaluar els serveis ecosistèmics i les seves respostes a les pressions naturals i antropogèniques. No obstant això, els registres de monitoratge contemporanis són curts i solen ser inadequats perquè els canvis en els ecosistemes es produeixen a diverses escales temporals i espacials. El projecte té com a objectiu utilitzar el registre de fanerògames marines per reconstruir la història mil·lenària dels ecosistemes costaners, amb la finalitat d’identificar les condicions de referència, trajectòries de canvi en les condicions ecològiques, cicles i llindars de canvi en la dinàmica dels ecosistemes modulats per forces naturals i antropogèniques, així com determinar el paper dels fanerògames marines com a embornals biogeoquímics a la regió mediterrània.