Dins de la regió biogeogràfica alpina, els hàbitats aquàtics i semiaquàtics són un reservori important de biodiversitat per als hàbitats i espècies d’interès comunitari, però sovint es veuen amenaçats per múltiples factors. Sense accions i estratègies de conservació s’espera que l’estat de conservació dels hàbitats i espècies protegits de la UE empitjori.

LIFE RESQUE ALPYR té com a objectiu recuperar hàbitats aquàtics de muntanya millorant la conservació de diversos hàbitats/espècies objectiu en quatre localitats de la xarxa Natura 2000 de les regions biogeogràfiques alpines dels Pirineus i dels Alps.

Els hàbitats objectiu inclouen onze hàbitats aquàtics o semiaquàtics dels quals cinc són prioritaris: estanys d’alta muntanya (HCIs 3110 i 3130), prats alpins o subalpins, bruguerars i prats (HCIs 4020*, 6230*, 6410 i 6520), torberes ( HCI 7110*, 7140, 7230 i 91D0*) i fonts riques en calci (HCI 7220*). Les espècies objectiu inclouen amfibis autòctons d’ambdues zones (Rana temporaria) o dels Pirineus (Euproctus asper, Alytes obstetricans); el mamífer semiaquàtic Galemys pyrenaicus que viu als rierols i estanys dels Pirineus; i set ratpenats insectívors, Barbastella barbastellus, Myotis myotis i Plecotus macrobullaris presents als Pirineus i els Alps i Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis bachsteinii, Nyctalus lasiopterus dels Pirineus. Els hàbitats objectiu i la majoria de les espècies tenen una distribució fragmentada de manera natural, es troben en petites àrees de tota la zona biogeogràfica alpina europea, i es veuen afectats per pressions antròpiques.

Les actuacions i els mitjans implicats seran l’erradicació experimental de peixos no autòctons als estanys d’alta muntanya, la sega selectiva de prats, la gestió del pasturatge del bestiar en torberes i hàbitats aquàtics i la millora de l’estat de conservació de molleres mitjançant la tala forestal. El projecte oferirà accions de conservació replicables i exportables, sensibilitzarà la gent i les parts interessades sobre els problemes de conservació del projecte i promourà la transferència del coneixement adquirit amb el projecte a altres zones d’alta muntanya i a les autoritats de conservació europees.