Excés de fòsfor (P) i activitat humana en ecosistemes fluvials: dinàmica del P, biomarcadors microbians i estratègies per a la seva remediació

Projecte CEAB

FLUVIAL-PREMOVAL

El projecte Fluvial-Premoval té com a objectiu final aportar noves eines per a la gestió i mitigació dels efectes de la contaminació per fòsfor (P) en ecosistemes fluvials, un dels problemes ambientals amb major prevalença i persistència que afecta a la qualitat de les aigües superficials arreu del món.

El projecte planteja una aproximació transdisciplinar i innovadora, combinant tècniques de bioenginyeria, experiments en mesocosmes, exploració de patrons en un cas d’estudi (el riu Ter) i la caracterització de biomarcadors microbians del biofilm fluvial.

PROJECTE       EQUIP      BIBLIOGRAFIA      DIFUSIÓ I TRANSFERÈNCIA     

WORKPACKAGE 1     WORKPACKAGE 2

Fluvial-Premoval, aborda la contaminació per fòsfor (P) en ecosistemes fluvials, un problema ambiental extremadament rellevant i complexe amb implicacions a llarg termini i a escala mundial, de difícil solució i que s’espera que augmenti en el futur.

Fluvial-Premoval proposa un enfocament transdisciplinari i integrador, amb idees innovadores derivades de principis i mètodes de recerca avançada en àrees d’investigació complementàries (biogeoquímica fluvial, ecotoxicologia microbiana i ecologia de la restauració) en col·laboració amb altres grups de recerca, empreses i actors socials interessats en aquest problema ambiental i de qualitat de l’aigua.

L’objectiu central de Fluvial-Premoval és obtenir informació sobre els factors i mecanismes que controlen la dinàmica del P en els ecosistemes fluvials sotmesos a pressions humanes i examinar com les comunitats microbianes del biofilm fluvial integren les pressions associades a la disponibilitat de fòsfor.

Fluvial-Premoval vol proporcionar coneixement i eines per als agents del territori que els permetin avaluar els problemes associats amb la biodisponibilitat de P i ajudar a mitigar-ne els efectes en els ecosistemes fluvials.

El projecte està organitzat en dos paquets de treball (WP). Al WP1 es caracteritzarà la variació espacial al llarg d’un gradient d’impacte humà de les formes P al riu Ter, i es descriuran els atributs estructurals i funcionals del biofilm al llarg d’aquest gradient, usant anàlisis moleculars de la comunitat microbiana.

En aquest WP també s’avaluarà, sota condicions experimentals controlades (canals “indoor”) les diferències en biodisponibilitat entre P dissolt i particulat, i també entre P orgànic i inorgànic i s’avaluaran el seu destí i efectes sobre el biofilm.

Aquests experiments contribuiran a comprendre els patrons observats al camp i confirmar els vincles esperats entre la disponibilitat de P i les respostes del biofilm.

Al WP2 s’avaluarà com les característiques hidromorfològiques de trams fluvials, com a factor que modifica la retenció hidrològica i la configuració de l’hàbitat fluvial, i els canvis de disponibilitat relativa de nitrogen inorgànic dissolt i carboni orgànic dissolt, com un factor que influeix en l’activitat biòtica, poden influir en la retenció de P a nivell de tram.

Les tasques incloses en el WP2 es duran a terme a la plataforma experimental Urban River Lab (www.urbanriverlab.com), i en un rierol de 360 m reconstruït mitjançant tècniques de bioenginyeria amb tres trams diferents de 80 m.

També s’investigarà el paper del biofilm en la captació de P en aquests trams experimentals i com les interaccions recíproques entre la disponibilitat de P i els atributs estructurals i funcionals del biofilm associats amb el cicle de P varien entre els diferents hàbitats. La variabilitat en els marcadors de P del biofilm observades a escala d’hàbitat es compararà amb l’observada a major escala espacial en el WP1.

Aquesta comparació permetrà ampliar el coneixement sobre l’ús de marcadors de P del biofilm a diferents escales d’observació.